Classicnewcar.us


Skala Depresji Becka - Mam Zdrowie

Skala Depresji Becka - Mam Zdrowie

Błąd: 1 Autoreferat 1. Imie i nazwisko: Monika Dmitrzak-Weglarz 2. Posiadane dyplomy: Dyplom ukonczenia studiów magisterskich na wydziale Biologii Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu specjalnosc: biologia molekularna. Rok ukonczenia Tytul pracy magisterskiej: "Badania genów kandydujacych w ukladzie dopaminergicznym w schizofrenii". Uzyskany tytul naukowy: magister biologii Dyplom ukonczenia studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Rok ukonczenia Tytul rozprawy doktorskiej: "Badania genów kandydujacych zwiazanych z ukladem dopaminergicznym i serotoninergicznym w jadlowstrecie psychicznym". Uzyskany tytul naukowy: doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej 3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu (przebieg pracy zawodowej) Urodzilam sie 27 lutego 1977 roku w Szamotulach. W 1992 roku ukonczylam Szkole Podstawowa nr 18 im. Zofii Nalkowskiej w Poznaniu. Nastepnie w latach uczeszczalam do VIII Liceum Ogólnoksztalcace im. Adama Mickiewicza w Poznaniu do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W 1996 roku przystapilam do egzaminu maturalnego. Po maturze rozpoczelam studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale biologii. Jako specjalizacje wybralam biologie molekularna. Bedac studentka trzeciego roku, pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Joanny Twarowskiej-Hauser, bralam udzial w tworzeniu Pracowni Genetycznej w Klinice Psychiatrii UM w Poznaniu (Obecnie Zaklad Genetyki w Psychiatrii). Od roku 1999 biore czynny udzial w badaniach prowadzonych w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej i Genetycznej Katedry Psychiatrii, w zakresie badan genetycznych dotyczacych poszukiwania genów kandydujacych i ich wariantów polimorficznych zaangazowanych w tworzenie predyspozycji zaburzen psychicznych. W latach l w trakcie studiów magisterskich bralam udzial w realizacji projektu badawczego pod tytulem "Badania genów kandydujacych w schizofrenii z uwzglednieniem markera neurofizjologicznego (ruchy galek ocznych)" finansowanego przez Komitet Badan Naukowych. Praca ta zaowocowala napisaniem i obrona pracy magisterskiej pod tytulem: "Badania genów kandydujacych w ukladzie dopaminergicznym w schizofrenii". Równolegle podjelam interdyscyplinarne studia miedzywydzialowe, 12 wybierajac nastepujace przedmioty: na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedmiot kryminalistyka, na ówczesnym Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu przedmiot medycyna sadowa, toksykologia oraz iza toksykologiczna. Studia te pozwolily mi na poszerzenie wiedzy z zakresu moich zainteresowan dotyczacych ekspertyz kryminalistycznych. Studia ukonczylam w 200 l roku. Po ukonczeniu studiów kontynuowalam badania prowadzone z Zakladzie Genetyki w Psychiatrii. Dzieki udziale w prowadzonych pracach badawczych i realizowanych projektach mialam mozliwosc rozpoczecia od pazdziernika 2001 roku stacjonarnych studiów doktoranckich w Katedrze Psychiatrii UM w Poznaniu. Rozprawe doktorska wykonywalam we wspólpracy z Klinika Psychiatrii Dzieci i Mlodziezy, Katedry Psychiatrii UM. Od tego momentu moje zainteresowania skupily sie na poszukiwaniu genetycznej predyspozycji do zachorowania na zaburzenia jedzenia - w szczególnosci na jadlowstret psychiczny, co do chwili obecnej jest wiodacym tematem mojej pracy naukowej. Promotorem mojej rozprawy doktorskiej pt. "Badania genów kandydujacych zwiazanych z ukladem dopaminergicznym i serotoninergicznym w jadlowstrecie psychicznym", obronionej 15 listopada 2006 roku, byl prof. dr hab. n. med. Andrzej Rajewski. Przez caly okres wykonywania rozprawy doktorskiej bylam zaangazowana w biezace prace badawcze zespolu Zakladu Genetyki w Psychiatrii kierowanego przez prof. dr hab. n. med. Joanne Twarowska-Hauser. Od 2006 roku jestem zatrudniona na stanowisku specjalisty, a od 2009 roku starszego specjalisty w Zakladzie Genetyki w Psychiatrii, Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu. W tym czasie, jako czlonek zespolu badawczego bralam udzial w realizacji 20 projektów badawczych dotyczacych genetycznego podloza zlozonych chorób psychicznych, takich jak: jadlowstret psychiczny, zespól nadpobudliwosci ruchowej i deficytu uwagi (ADHD), schizofrenia, choroby afektywna jedno i dwubiegunowa. W trzech z tych projektów bylam glównym wykonawca, a jeden z nich jest obecnie prowadzony pod moim kierunkiem. Moje zainteresowania zostaly poszerzone o zagadnienia dotyczace biologicznych biomarkerów, które moglyby stanowic uzyteczne narzedzie w przewidywaniu rozwoju choroby jak i jej diagnostyce oraz o badania farmakogenetyczne, których celem jest okreslenie genetycznych czynników prognostycznych dotyczacych klinicznego efektu dzialania leków i prawdopodobienstwa wystepowania objawów ubocznych. Swój warsztat naukowy wzbogacilam dzieki udzialowi w Letniej Szkole poswieconej badaniom sprzezen i asocjacji w zaburzeniach psychicznych, zorganizowanych przez Instytut Psychitarii Uniwersytetu King's College w Londynie (Linkage and Association Course at the 23 SDGP Summer School 17th-21 st July Institute of Psychiatry King's College London Social, Genetic and Developmental Psychiatry Centre). Dzieki wieloletniej wspólpracy z Instytutem Genetyki Czlowieka Uniwersytetu w Bonn odbylam staz z obslugi sytemu MassARRA Y (Sequenom) (Learning and applying the MassARRA Y (Sequenom) genotyp ing technology in the context of collaboration between Poznan and Bonn research groups regarding to genetics of psychiatric disorder. November Life & Brain Center Department of Genomics University of Bonn) W 2007 roku rozpoczelam specjalizacje z dziedziny Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, dzieki której realizujac program i odbywajac staze kierunkowe systematycznie poglebiam swoja wiedze zawodowa. Mój dotychczasowy dorobek stanowi 65 publikacji o lacznym IF (679 pkt. KBN/MNiSW), 5 rozdzialów w ksiazkach. Dorobek uzupelnia 110 opublikowanych streszczen zjazdowych. Bralam udzial w 15 zakonczonych projektach, a obecnie jestem wykonawca 5 projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego oraz Narodowe Centrum Nauki, w tym jednego, jako kierownik. Bralam tez udzial w realizacji projektu GENDEP, finansowanego w ramach VI PR Unii Europejskiej. 4. Opis szczególnych osiagniec naukowych monografia: Monika Dmitrzak-Weglarz. Badania genów kandydujacych zwiazanych z neurorozwojowa hipoteza jadlowstretu psychicznego z uwzglednieniem cech neuropsychologicznych oraz cech osobowosci. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Poznan, 2012 Etiopatogeneza jadlowstretu psychicznego (JP) jest zlozona i slabo poznana. Obecnie stosowane formy terapii charakteryzuja sie niska skutecznoscia i duzym odsetkiem nawrotów choroby. Dlatego prowadzone sa intensywne badania w celu wyjasnienia zjawisk molekularnych i neurochemicznych lezacych u podstaw jadlowstretu psychicznego. Jeden z istotnych nurtów poszukiwan pierwotnej, w wiec genetycznie uwarunkowanej predyspozycji rozwoju JP wywodzi sie z neurorozwojowej hipotezy rozwoju tego zaburzenia. W hipotezie tej punktem wyjscia sa czynni genetyczne - w szczególnosci geny biorace udzial w rozwoju i dojrzewaniu osrodkowego ukladu nerwowego (o.u.n.), zas istotnym czynnikiem spustowym jest stres na wczesnym etapie rozwoju o.u.n., który moze prowadzic do trwalych zmian, które w polaczeniu z czynnikami genetycznymi powoduja zaburzenia funkcjonowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, tworzac predyspozycje do zachorowania w pózniejszych etapach zycia. Wyjasniajac genetyczne podloze lp coraz wieksza uwage zwraca sie na 34 wyodrebnienie homogennych grup pacjentów na podstawie obrazu klinicznego choroby. Jedna ze strategii, która okazala sie pomocna w badaniach asocjacyjnych innych zaburzen psychicznych jest iza tzw fenotypów posrednich - endofentypów wsród których najwieksze znaczenie w JP przypisuje sie funkcjom wykonawczym, rozpoznawaniu emocji i cechom osobowosci. Celem pracy byla ocena danych klinicznych w grupie pacjentek z rozpoznaniem JP jak i w podgrupach wyodrebnionych na podstawie typu choroby a takze ocena wybranych cech neuropsychologicznych takich jak sprawnosc funkcji wykonawczych, zdolnosc rozpoznawania emocji twarzy oraz cechy osobowosci w grupie pacjentek z JP w porównaniu z grupa kontrolna, podzielonych dodatkowo ze wzgledu na wiek. W kolejnym etapie celem badania byla iza asocjacji pomiedzy 23 polimorfizmami 7 genów kandydujacych zwiazanych z rozwojem i dojrzewaniem o.u.n. a JP, podgrupami wyodrebnionymi ze wzgledu na typ JP, wybrane cechy kliniczne oraz wskazniki wykonania testów neuropsychologicznych i glówne wymiary osobowosci. Dokonano równiez izy nierównowagi sprzezen haplotypów poszczególnych polimorfizmów w obrebie badanych genów pod wzgledem ich zwiazku ze zwiekszonym ryzykiem JP a takze przeprowadzono ize interakcji pomiedzy polimorfizmami wybranych genów kandydujacych, a zwiekszonym ryzykiem JP Osoby biorace udzial w badaniu byly narodowosci polskiej, w wiekszosci z terenu Wielkopolski. Protokól badan zostal zaakceptowany przez Komisje Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Wszystkie osoby badane zarówno pacjenci jak i osoby zdrowe zostaly wlaczone do badan po wyrazeniu pisemnej zgody opiekunów prawnych i wspólzgody W badaniu wzielo udzial 256 pacjentek z rozpoznaniem jadlowstretu psychicznego (182 o typie restrykcyjnym (JP_R) i 82 o typie bulimicznym (JP_B). Rozpoznanie ustalono na podstawie kryteriów diagnostycznych zaburzen psychicznych w ICD-l O i OSM-IV. Srednia wieku pacjentek z JP wynosila 17,5 lat (SO=3,3). Grupe kontrolna stanowilo 167 osób zdrowych, których srednia wieku wynosila 19,6 (SO=3,2). U osób tych nie stwierdzono zaburzen psychicznych, a wsród krewnych I stopnia (rodzice i rodzenstwo) nie stwierdzano obciazen zaburzeniami psychicznymi. Informacje uzyskano na podstawie skróconego wywiadu wypelnianego przez rodziców. Kryterium wykluczajacym z badania dotyczacym obu grup bylo istnienie udokumentowanych organicznych uszkodzen o.u.n. oraz powaznych zaburzen somatycznych, stosowanie farmakoterapii mogacej wplywac na zachowanie i funkcje poznawcze oraz wspólistniejaca schizofrenia lub choroba afektywna dwubiegunowa. 45 W realizacji wytyczonych celów badania wykorzystano ustrukturyzowany wywiad kliniczny oraz zestaw kwestionariuszy i skal takich jak: Inwentarz depresji Becka (BDI), Skale depresji Hamiltona (HDRS), Skale natrectw Yale-Brown (CY_BOCS), Kwestionariusz Postaw wobec Odzywiania (EAT-26), Kwestionariusz przekonan w zaburzeniach odzywiania (EDBQ). Do oceny funkcji wykonawczych, zdolnosc rozpoznawania emocji, oraz cech osobowosci wykorzystano odpowiednio: Test Sortowania Kart Wisconsin (WCST), Baterie testów rozpoznawania emocji twarzy (PENN) oraz Kwestionariusz Temperamentu i Charakteru (TCI). iza asocjacji dotyczyla 23 polimorfizmów 7 genów kandydujacych wybranych w oparciu neurorozwojowa GRIN2A, SNAP-25). hipoteze lp (BDNF, NTRK2, FYN, GSK3jJ, GRIN2B, Material biologiczny, z którego izolowano DNA, stanowila krew obwodowa a w przypadku czesci osób zdrowych rekrutowanych w szkolach - slina. Wszystkie polimorfizmy genów BDNF, NTRK2, FYN, GSK3jJ, GRIN2B izowano technika PCR-RFLP, natomiast polimorfizmy genów GRIN2A, SNAP-25 oznaczono metoda real-time PCR z zastosowaniem sond TaqMan. izy statystyczne zostaly wykonane z zastosowaniem licencjonowanych pakietów statystycznych: STATISTICA v. 9.0, oraz STATXACT oraz dostepnych on-line pakietów: GraphPad InStat v. 3.06, Haploview v 4.2, QUANTa v oraz MDR v 2.0_beta_8.3. Sredni wiek pacjentek byl istotnie nizszy niz osób z grupy kontrolnej i wynikal z celowego doboru starszej wiekowo grupy kontrolnej celem elimiminacji osób z ryzykiem rozwoju zaburzen odzywiania sie. Sredni wiek w tej grupie pacjentek z lp _R byl istotnie nizszy niz w grupie pacjentek z lp _B. Poza obciazeniem rodzinnym nie udalo sie zidentyfikowac czynników zwiazanych z ryzykiem rozwoju lp. W wiekszosci zastosowanych kwestionariuszy i skal klinicznych stwierdzono róznice pomiedzy pacjentkami a osobami zdrowymi przy czym najwieksze nasilenie objawów depresji i negatywnych przekonan cechowalo pacjentki lp_r. izujac wyniki testu WCST nie stwierdzono istnienia istotnych zaburzen funkcji wykonawczych w grupie pacjentek z lp w porównaniu do grupy kontrolnej. Stwierdzono natomiast zaleznosc pomiedzy wiekiem a sprawnoscia wykonywania testu WCST. Dokonujac izy zdolnosci rozpoznawania emocji twarzy z zastosowaniem baterii testów PENN stwierdzono istnienie dyskretnych róznic w zakresie rozpoznawania emocji miedzy chorymi na lp i osobami zdrowymi. Istotne róznice dotyczyly nieprawidlowych rozpoznan emocji smutku oraz ilosci czasu potrzebnedo na udzielenie odpowiedzi. Porównanie wymiarów osobowosci pacjentek z lp i osób zdrowych z grupy kontrolnej 56 wskazalo, ze pacjentki z lp charakteryzuja sie nizszym poziomem w zakresie poszukiwania nowosci i samokierowania w porównaniu do osób zdrowych, natomiast osiagaly wyzsze wartosci w porównaniu do grupy kontrolnej w zakresie takich wymiarów jak unikanie szkody i wytrwalosc. Róznica ta byla jeszcze silniej wyrazona w podgrupie pacjentek o restrykcyjnym typie jadlowstretu psychicznego w porównaniu do osób zdrowych. Porównanie wymiarów i podwymiarów TCI pomiedzy podgrupami pacjentek wyróznionymi na podstawie typu choroby wskazalo na istotna róznice tylko w zakresie wymiaru zaleznosci od nagrody (RD). Wyzszy poziom zaleznosci od nagrody cechowal pacjentki o typie bulimicznym. Uwzgledniajac wiek grupy badanej stwierdzono, ze starsze pacjentki cechuje wyzszy poziom poszukiwania nowosci (NS) niz mlodsze. Z kolei w grupie osób zdrowych starsze dziewczeta uzyskiwaly wyzsze wyniki w wymiarze samokierowania (SD). W izie molekularnej 23 polimorfizmów w siedmiu genach kandydujacych zwiazanych z o.u.n. stwierdzono zwiazek z ryzykiem lp w przypadku: genu BDNF (rs6265 i rs ); genu NTRK2 (rs ); genu FYN (rs ); genu GSK3fJ (rs334558); genu GRIN2B (rs890, rsi806201). W izie przeprowadzonej w podgrupach pacjentów wyróznionych ze wzgledu na typ choroby stwierdzono asocjacje z lp _R w przypadku polimorfizmów: genu BDNF (rs6265, rs ); genu FYN rs ; genu GSK3fJ rs334558; genu GRIN2B (rs890, rs ) a z lp _B w przypadku genu BDNF (rs ); genu NTRK2 (rs ) oraz genu GRIN2B (rs890, rs l). Przeprowadzona iza nierównowagi sprzezen wykazala istnienie wariantów haplotypów zwiazanych zarówno z ryzykiem lp (haplotyp rs890g/rs l A polimorfizmów genu GRIN2B) jak i z potencjalnym dzialaniem protekcyjnym wobec lp (haplotyp rs6265g/rs988748c/rs c polimorfizmów genu BDNF, haplotyp rs993315c/rs g polimorfizmów genu NTRK2 oraz haplotyp rs890t/rs g polimorfizmów genu GRIN2B). iza korelacji potwierdzila istnienie w grupie pacjentek istotnych zaleznosci pomiedzy: zaburzeniami postaw wobec odzywiania (ocenianych testem EA T26) a charakterystycznymi przekonaniami zywionymi przez pacjentki (ocenianymi przey pomocy kwestionariusza EDBQ); nasileniem objawów depresyjnych (BD!) a nasileniem negatywnych przekonan o sobie (EDBQ) oraz takimi wymiarami osobowosci jak unikania szkody (HA) oraz samokierowanie (SD). iza logistyczna pozwolila na utworzenie modelu - kombinacji 2 polimorfizmów: FYN (rs691861) oraz GRIN2B (rs890) o wartosci predykcyjnej lp na poziomie 73,7 %. Zastosowanie alternatywnej metody - modeli drzew klasyfikacyjnych pozwolilo na 67 stworzenie modelu, w którym najlepsze wyniki predykcyjne uzyskano dla kombinacji 4 polimorfizmów: GRIN2B (rs890 i rsl80620l), NTRK2 (rs ) oraz SNAP-25 (rs362552). Trafnosc predykcyjna tego modelu oszacowano na poziomie 72%. ize zwiazku wykonania testów neuropsychologicznych Stwierdzono cech osobowosci z polimorfizmami poszczególnych genów kandydujacych przeprowadzono odrebnie w grupie pacjentek Stwierdzono grupie kontrolnej celem wyeliminowania zwiazku z diagnoza w calej grupie badanej. Stwierdzono asocjacje dwóch polimorfimów genu BDNF (rs i rs988748) i jednego polimorfizmu genu GRIN2B (rsl80620l) z wykonywaniem testu WeST jedynie w grupie osób zdrowych. Dokonujac izy zwiazku poszczególnych polimorfimów badanych genów z wykonaniem wybranych reprezentatywnych domen baterii testów rozpoznawania emocji twarzy (PENN) w grupie pacjentek z JP wskazala na zwiazek: dwóch polimorfizmów genu BDNF (rs6265 i rs988748), polimorfizmu rs genu GSK3p, polimorfizmu rslol9385 genu GRIN2B oraz polimorfizmu rs genu SNAP-25. iza zwiazku poszczególnych polimorfimów badanych genów z glównymi wymiarami osobowosci w przypadku pacjentek z rozpoznaniem JP wykazala istotny zwiazek z polimorfizmami nastepujacych genów: FYN (rs69l686l), GRIN2A (rsll859727), GRIN2B (rs890, rsl806201, rs730l328, rslol9385, rs ). Uzyskane wyniki wskazuja, na potencjalny zwiazek polimorfizmów w obrebie wytypowanych genów zwiazanych z dojrzewaniem i rozwojem o.u.n. zarówno z ryzykiem rozwoju JP jak i charakterystycznymi zaburzeniami funkcji wykonawczych, rozpoznawania emocji twarzy i cechami osobowosci, wspierajac neurorozwojowa hipoteze JP. 5. Dzialalnosc naukowo-badawcza Od poczatku moja praca naukowo-badawcza byla zwiazana z pionierskimi badaniami genetycznymi w zaburzeniach psychicznych prowadzonymi przez zespól lekarzy i biologów Zakladu Genetyki w Psychiatrii pod kierownictwem prof., dr hab. n. med. Joanny Twarowskiej-Hauser. Poczatkowo zajmowalam sie klasycznymi badaniami asocjacyjnymi w schizofrenii. Dzieki temu powstala moja praca magisterka. W trakcie jej trwania zapoznalam sie z metodami diagnostyki molekularnej oraz warsztatem prowadzenia dokumentacji dotyczacej wyników badan. Ponadto, bylam zaangazowana w samodzielne prowadzenie badan genetyczno-molekularnych, prowadzenie baz danych i obliczenia statystyczne do badan prowadzonych w Katedrze Psychiatrii w ramach realizowanych 78 programów finansowanych przez MNiE. Podczas realizacji rozprawy doktorskiej nawiazalam wspólprace z Pracownia Elektrodiagnostyki Medycznej Katedry Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, która pod kierownictwem dr hab. Malgorzaty Zgorzalewicz-Stachowiak prowadzila badania nad neurofizjologiczna ocena funkcji poznawczych u chorych na jadlowstret psychiczny (Zgorzalewicz-Stachowiak i wsp. 2011). Realizacja rozprawy doktorskiej byla czesciowo finansowana przez Komitet Badan Naukowych w ramach projektu badan wlasnych. Rozprawa doktorska pt. Badania genów kandydujacych zwiazanych z ukladem dopaminergicznym i serotoninergicznym w jadlowstrecie psychicznym", wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Rajewskiego, obroniona w listopadzie 2006 roku, powstala w oparciu o badania, w których uczestniczyly 133 pacjentki z rozpoznaniem jadlowstretu psychicznego oraz 141 osób zdrowych z grupy kontrolnej. Wyniki i opracowania zwiazane z realizacja rozprawy doktorskiej zostaly opublikowane w: Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2004, Rybakowski i wsp. 2004, Slopien i wsp. 2004, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2005, Rybakowski i wsp. 2006, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2007) W czasie przygotowywania rozprawy doktorskiej jak i po uzyskaniu stopnia doktora bylam równiez zaangazowana w realizacje projektów realizowanych w Zakladzie Genetyki w Psychiatrii pod kierownictwem prof. dr hab. Joanny Twarowskiej-Hauser. Uczestniczylam miedzy innymi w realizacji projektów dotyczacych badan nad genetyczna predyspozycja rozwoju schizofrenii (Kapelski i wsp. 2002, Hauser J i wsp. 2002, Czerski i wsp. 2003, Czerski i wsp. 2004, Szczepankiewicz i wsp. 2005, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2006, Szczepankiewicz i wsp. 2006, Kapelski i wsp. 2006, Czerski i wsp. 2008, Kapelski i wsp. 2010a, 2010b, Rybakowski i wsp. 2012), choroby afektywnej (Leszczynska-Rodziewicz i wsp. 2002, Hauser i wsp. 2002, Leszczynska-Rodziewicz i wsp. 2005, Szczepankiewicz i wsp. 2006, Szczepankiweicz i wsp. 2007, Hauser i wsp. 2007, Szczepankiewicz i wsp. 2009, Dmitrzak-Weglarz i wsp.2010, Szczepankiewicz i wsp. 2011), ADHD (Slopien i wsp. 2007, 2009, Borkowska i wsp. 2010). Zajmowalam sie równiez problematyka wytypowania zastosowania takich cech endofenotypowych, które potencjalnie pozwalaly na wyodrebnienie bardziej homogennych grup pacjentów i tym samym zwiekszaly szanse na wskazanie genów zaangazowanych w predyspozycje do zaburzen psychicznych. W pracowni badan neurofizjologicznych mialam okazje brac udzial w badaniach dotyczacych zaburzen ruchów galek ocznych u pacjentów ze schizofrenia (Rybakowski i wsp. 2003), zaburzen funkcji wykonawczych (Rybakowski i wsp. 2005, Rybakowski i wsp 2006, Wilkosc i wsp. 2010), czy specyficznych cech osobowosci (Rybakowski i wsp. 2004). 89 Bardzo waznym rozdzialem mojej pracy naukowej byl udzial w badaniach farmakogenetycznych dotyczacych wplywu polimorficznych wariantów genów na typ odpowiedzi na leczenie litem (Rybakowski i wsp. 2005a, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2005, Rybakowski i wsp. 2005b, Permoda-Osip i wsp. 2005, Szczepankiewicz i wsp. 2006, Suwalska i wsp. 2006, Rybakowski i wsp. 2007, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2008, Rybakowski i wsp. 2009, Rybakowski i wsp. 2009, Rybakowski i wsp. 2011). Badania byly prowadzone w ramach projektów badawczych finansowanych przez MNiSW. Doswiadczenie zdobyte przez zespól badawczy Katedry Psychiatrii oraz zebrany material biologiczny oraz informacje kliniczne pozwolily na nawiazanie wspólpracy miedzynarodowej z Instytutem Psychiatrii w Londynie (prof. P. Mc Guffin), z Instytutem Genetyki Czlowieka Uniwersytetu w Bonn (prof. P. Propping, prof. M. Noethen) oraz Instytutem Zdrowia Psychicznego, Katedry Epidemiologii Genetycznej w Psychiatrii (prof. M. Rietschel). Wieloletnia wspólpraca zaowocowala udzialem w realizacji w latach projektu pod tytulem: "Genom-based therapeutic drugs Jor depression (GENDEP) - Czynniki genetyczne zwiazane z efektem leczenia farmakologicznego depresji" finansowanego w ramach VI Programu Ramowego UE - GENDEP Kolejny projekt, którego bylam wspólwykonawca, bedacy wynikiem wieloosrodkowej wspólpracy zarówno krajowej jak i miedzynarodowej byl projekt realizowany w latach pod tytulem: "Badanie asocjacyjne z wykorzystaniem izy haplotypów genu DISC1 w regionie 1q42 w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej (KBN 2 P05B )". W ramach udzialu w realizacji obu wyzej wymienionych projektów miedzynarodowych uczestniczylam w szkoleniach i stazach organizowanych przez Instytut Psychiatrii Uniwersytetu King's College w Londynie (2006) oraz Instytut Genetyki Czlowieka Uniwersytetu w Bonn (2007). W 2010 roku dzieki staraniom Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego (National Institute oj Mental Health, NIMf!) oraz Miedzynarodowej Grupy do Badan nad Litem (International Group Jor the Study oj Lithium-Treated Patient, IGSLI) powolano miedzynarodowe konsorcjum badan farmakogenetycznych majacych na celu identyfikacje genów wplywajacych na typ odpowiedzi na leczenie litem (The International Consortium on Lithium Genetics, ConLiGen). Czlonkowie zespolu badawczego Katedry Psychiatrii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Jza Rybakowskiego i Zakladu Genetyki w Psychiatrii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Joanny Twarowskiej-Hauser beda brali udzial w rekrutacji pacjentów i gromadzeniu materialu biologicznego, który posluzy do przeprowadzenia izy asocjacji w skali calego genomu (Genome Wide Association Study, GW AS). 910 W 2007 roku powstala inicjatywa przeprowadzenia badan GW AS w jadlowstrecie psychicznym w populacji europejskiej zainicjowana przez naukowców z Uniwersytetu w Pólnocnej Karolinie (University oj North Karolina) i King's College w Londynie. Wieloosrodkowa wspólpraca zaowocowala powstaniem konsorcjum (GCAN-Genetics Consortium oj Anorexia Nervosa), które na prowadzenie badan otrzymalo dotacje z The Wellcome Trust Case Control Consortium (WTCCC3). Zalozono zebranie ponad 4000 próbek DNA od osób z jadlowstretem psychicznym. Dzieki wspólpracy i pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Rajewskiego material biologiczny pacjentek z rozpoznaniem jadlowstretu psychicznego jak i osób zdrowych z grupy kontrolnej, zebrany i wykorzystany równiez podczas mojej pracy habilitacyjnej, zostanie wlaczony do badan GW AS nadzorowanych przez WTCCC3. Po uzyskaniu stopnia doktora nadal zajmowalam sie problematyka poszukiwania polimorficznych wariantów zwiazanych ze zwiekszona predyspozycja rozwoju jadlowstretu psychicznego. Z zainteresowaniem sledzilam badania dotyczace biomarkerów, w szczególnosci neuropsychologicznych, wykorzystywanych w zaburzeniach odzywiania sie, które przyniosly przynajmniej czesciowy sukces w identyfikacji "genów ryzyka". W 2007 roku uczestniczylam w kursie "Statistica dla medyków i biologów" organizowanym przez StatSoft Polska w Krakowie, dzieki któremu zwrócilam uwage na mozliwosc zastosowania nowych metod statystycznych, np. "data mining" w klasycznych izach asocjacyjnych genów kandydujacych w chorobach zlozonych. Jednoczesnie zajmowalam sie gromadzeniem materialu biologicznego pacjentów z rozpoznaniem jadlowstretu psychicznego i osób zdrowych z grupy kontrolnej rekrutowanej odpowiednio wsród pacjentek Kliniki Psychiatrii Dzieci i Mlodziezy Katedry Psychiatrii UM w Poznaniu oraz uczennic jednego z poznanskich gimnazjów i liceum. Za najwazniejsze osiagniecie rozprawy habilitacyjnej uwazam wykonanie badan genetycznomolekularnych w reprezentatywnej grupie pacjentów i osób zdrowych, liczacych lacznie 423 osoby z uwzglednieniem cech neuropsychologicznych i cech osobowosci. Uzyskane wyniki wskazuja, na potencjalny zwiazek polimorfizmów w obrebie wytypowanych genów zwiazanych z dojrzewaniem i rozwojem osrodkowego ukladu nerwowego (o.u.n.) zarówno z ryzykiem rozwoju jadlowstretu psychicznego jak i charakterystycznymi zaburzeniami funkcji wykonawczych, rozpoznawania emocji twarzy i cechami osobowosci, wspierajac neurorozwojowa hipoteze jadlowstretu psychicznego. W pracy zastosowano równiez nowatorska w badaniach asocjacyjnych metode "data mining" - modele drzew klasyfikacyjnych. Dzieki tym metodom utworzono istotne modele - kombinacje alleli la11 badanych polimorfimów, które pozwolily na predykcje przynaleznosci do grupy chory/zdrowy. W przyszlosci, utworzenie modeli o 90% trafnosci predykcyjnej, bedzie pomocne w opracowaniu paneli oznaczen genetycznych wspierajacych diagnoze, rokowanie a w dalszej perspektywie w polaczeniu z wynikami badan farmakogenetycznych, rodzaj farmakoterapii. Wstepne wyniki prac eksperymentalnych przedstawiono zarówno w formie publikacjach (Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2007, Dmitrzak-Weglarz i wsp. 2010, Dmitrzak Weglarz i wsp. 2011) jak i doniesien konferencyjnych (XVI11th World Congress on Psychiatrie Genetics, 2010, Athens, Greece; WPA Regional Conference, 2010, St. Petersburg, Russia; 24th ECNP Congress, September 2011, Paris, France). Opracowaniu wyników badan towarzyszylo równiez przygotowanie artykulu przegladowego zamieszczonego w pismiennictwie krajowym (Dmitrzak-Weglarz 2010). Wykonanie badan nie byloby mozliwe bez podjecia szerokiej wspólpracy zarówno lekarzy klinicystów, biologów, jak i biostatystyków. Dzieki stworzonemu bankowi prób biologicznych znajdujacemu sie w Zakladzie Genetyki w Psychiatrii, który powstal i jest prowadzony z moim udzialem, nie bylo by mozliwe zebranie tak licznej grupy badanej w tak rzadkiej chorobie, jaka jest jadlowstret psychiczny. W okresie, kiedy podejmowane byly pierwsze badania w Zakladzie Genetyki w Psychiatrii (wówczas Pracownia Genetyczna) nie posiadal wlasnej aparatury naukowo-badawczej. Obecnie dzieki funduszom pozyskanym z projektów badan wlasnych jak i projektów aparaturowych udalo sie rozwinac warsztat badawczy o nowe techniki i metody. Dzieki temu w Zakladzie Genetyki w Psychiatrii mialam okazje brac czynny udzial we wprowadzeniu nowoczesnych technologii takich jak real-time PCR. Ponad to biore udzial rozszerzaniu panelu prowadzonych badan, które w najblizszym czasie pozwola na wielopoziomowe izy od genu do bialka (iza polimorfizmów, oznaczenia poziomu bialek, badanie ekspresji genu) Praca naukowa zespolu Zakladu Genetyki w Psychiatrii pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Joanny Twarowskiej-Hauser, którego mam zaszczyt byc czlonkiem, zostala uhonorowana w 2010 roku przez Rektora UM w Poznaniu naukowa nagroda zespolowa za cykl prac opublikowanych w 2009 roku dotyczacych badan genetycznego podloza choroby afektywnej jedno i dwubiegunowej oraz badan farmakogenetycznych. Wyniki badan zostaly opublikowane w czasopismach o zasiegu miedzynarodowym lacznym IF Czesc z tych prac powstala w wyniku miedzynarodowej wspólpracy w ramach VI Programu Ramowego UE - GENDEP ( ) Genom-based therapeutic drugs for depression (GENDEP) - Czynniki genetyczne zwiazane z efektem leczenia farmakologicznego depresj i. 11 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW 4. ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek 110 NAJ 2013 dr hab. Agnieszka Lugowska Zaklad Genetyki Instytut Psychiatrii i Neurologii Al. Sobieskiego 9 02-957 Warszawa Warszawa, 2 maja, 2013r. Instytut psychiatrii I Neurologii Zaklad Genetyki 02-957 AUTOREFERAT 1. Imie i nazwisko: Aleksandra Szczepankiewicz 2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania oraz tytulu rozprawy doktorskiej magister inzynier biotechnologii, Podstawy genetyki człowieka Cechy wieloczynnikowe Dziedziczenie Mendlowskie - jeden gen = jedna cecha np. allele jednego genu decydują o barwie kwiatów groszku Bardziej złożone - interakcje kilku genów Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj Zaburzenia psychiczne w dzieciństwie co będzie b w życiu dorosłym Iwona A. Trzebiatowska Schizofrenia Brak możliwości rozpoznanie poniżej 6 rż Wcześniejsze zachorowania u chłopców Udział czynnika organicznego Pomimo, ze dzialalnosc audytu wewnetrznego powinna byc w pelni zgodna ze Standardami moga wystapic przypadki odstepstw Jesli maja one wplyw na prace audytora wewnetrznego, o kazdym takim odstepstwie powinien CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk Warszawa, 7 września 2015 Ocena pracy doktorskiej mgr Joanny Karoliny Ledwoń pt. Poszukiwanie genetycznych uwarunkowań rozwoju raka piersi i gruczołu krokowego Przedstawiona do oceny praca, wykonana pod Załącznik nr 1 do Uchwały nr 164 A/09 Senatu WUM z dnia 30 listopada 2009 r. PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z PSYCHOLOGII KLINICZNEJ 1 I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE ZAKRES WIEDZY TEORETYCZNEJ 1. Życie jest procesem chemicznym. Jego podstawą są dwa rodzaje cząsteczek kwasy nukleinowe, jako nośniki informacji oraz białka, które tę informację wyrażają w postaci struktury i funkcji komórek. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1959/press.html?print=1 S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy genetyki w psychiatrii Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu, Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK Collegium Medicum w Bydgoszczy, Sekcja Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska Dziennik Ustaw 51 Poz. 1386 Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop Konferencja asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych, Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH, ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek iz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział Chorobowości Hospitalizowanej 23 luty Ogólnopolski W³odzimierz Oniszczenko Wojciech ukasz Dragan Publikacja dotowana z funduszy przeznaczonych na Badania Statutowe i Badania Własne Interdyscyplinarnego Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego Abstract in Polish Wprowadzenie Selen jest pierwiastkiem śladowym niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Selen jest wbudowywany do białek w postaci selenocysteiny tworząc selenobiałka (selenoproteiny). 11 g KWI2012 Prof. dr hab. Piotr Tryjanowski Instytut Zoologii UP Wojska Polskiego 71 C, 60-625 Poznan e-mail: piotr.tryjanowski@gmail.com Poznan, dn. 16 kwietnia 2012 r. Recenzja osiagniecia naukowego ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na biogospodarkę Jerzy Samochowiec Centrum Geriatrii, Medycyny Medycyny Regeneracyjnej i Profilaktycznej Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne '" Prof. dr hab. Iwona J. Fijalkowska Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Warszawa 02-106, Pawinskiego 5A.,. o 3 PAZ'2013,. Warszawa, 2013-09-21 RECENZJA pracy doktorskiej Pani mgr Moniki Maciag-Dorszynskiej >-.14GRU 2012 Zabieniec, dnia 7 grudnia 2012 r. prof. dr hab. Jacek Wolnicki Instytut Rybactwa Sródladowego im. St. Sakowicza w Olsztynie RECENZJA osiagniecia naukowego w postepowaniu habilitacyjnym doktora REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. l w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca Magdalena Szopa Związek pomiędzy polimorfizmami w genie adiponektyny a wybranymi wyznacznikami zespołu metabolicznego ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Prof. zw. dr hab. med. Aldona Dembińska-Kieć Kierownik WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA ROK 2016 I. WNIOSKODAWCA Kierownik projektu MB (tytuł zawodowy / stopień naukowy, imię i nazwisko, PESEL, Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są Załącznik nr 6 Wykaz świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych i leczenia środowiskowego (domowego) oraz warunki realizacji tych świadczeń L.p. Nazwa świadczenia Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu Lublin, 2 kwietnia 2014r - prof. dr hab. Zbigniew Gaś WSEI w Lublinie Uczniowie z autyzmem są w wiodącej grupie uczniów ze specjalnymi Międzynarodowa Konferencja VetCo Intensywna terapia i choroby układu oddechowego małych zwierząt w praktyce 18-19 maja 2013, Falenty k. Warszawy Materiały konferencyjne 1 Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU MŁODEGO BADACZA W POMORSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W SZCZECINIE NA LATA 2015-2017 WNIOSKODAWCA Kierownik projektu MB (tytuł zawodowy / stopień naukowy, imię i nazwisko, Résumé Imię i nazwisko: Dariusz Piotr Skowroński Data urodzenia: 23 marca 1971 r. Kontakt: Email: Skype: dariusz.sko@gmail.com dariuszs1971 Zatrudnienie Department of Psychology, Raffles College of Higher Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia Prof. dr hab. Mafta Makara-Studzifska Zaklad Psychologii Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin,28.04.20l4r. Recenzja rozprawy doktorskiej lek rned. Mariusza Witczaka pt.,, STAN FUNKCJONALNY Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące: SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II, III, IV, V i VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PSYCHIATRIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek Dofinansowanie naukowych wyjazdów zagranicznych Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego informuje o możliwości uzyskania przez członków zwyczajnych Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dofinansowania Załącznik nr 2 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH LECZENIA UZALEŻNIEŃ ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil lub rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2014 r. (poz. ) Załącznik nr 1 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH PSYCHIATRYCZNYCH ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. WYDZIAŁ PSYCHOLOGII SWPS WARSZAWA: SPIS MODUŁÓW DYDAKTYCZNYCH TRYB NIESTACJONARNY Rodzaj zajęć Liczba modułów h ECTS Liczba godzin w poszczególnych formach zajęć Moduły trzonowe: podstawowe 6 315 39 135 dr hab. n. med. Czesław Żaba Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Poznań, dnia 09.09.2015 r. Ocena rozprawy doktorskiej lek. med. Doroty STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych Wydział Przyrodniczy Kierunek BIOLOGIA www.ib.uph.edu.pl BIOLOGIA Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów: NARKOTYKI PLACÓWKI STACJONARNE 1. Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitac yjny Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności Kazuń Bielany 288 ul. Działkowa 13 05 152 Czosnów tel. (22) 794 02 97 liczba miejsc 30, ubezpieczenie OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Neuropsychologia 1100-PS36N-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Poziom organizacyjny studiów System studiów Wydział Pedagogiki TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia kliniczna i zdrowia NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR Państwo i Społeczeństwo ROK XII 2012 nr 2 POD REDAKCJĄ FILIPA GOŁKOWSKIEGO I STANISŁAWA KWIATKOWSKIEGO Kraków 2012 Państwo i Społeczeństwo czasopismo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego UCHWAŁA Nr 31/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku genetyka i biologia eksperymentalna - studia pierwszego stopnia oraz zmieniająca uchwałę w sprawie PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Załącznik nr 2 Programy edukacyjne dla lekarzy pierwszego kontaktu dotyczące niewydolności serca I.1.Nazwa projektu: Ogólnopolski projekt edukacyjny w zakresie niewydolności serca dla lekarzy rodzinnych. 11 FUNDACJA NA RZECZ OSWIATY I INTEGRACJI "RÓWNAJMY SZANSE" Urzad Miasta Szczecin Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych pl. Armil Krajowej 1,70-456 Szczecin tel.+48914245105 bop@um.szczecin.pl. 70.781 Szczecin, Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych Onkologiczne Poradnictwo Genetyczne Profilaktyka, diagnostyka i leczenie Postęp, jaki dokonuje się w genetyce, ujawnia coraz większy udział Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy Medyczne przyczyny chwiejności emocjonalnej Małgorzata Dąbrowska-Kaczorek Lekarz specjalizujący się w psychiatrii i psychoterapii pozn-behehawioralnej Centrum Diagnozy i Terapii ADHD Zaburzenia psychiczne MAESTRO 7 załącznik nr 6 Zasady oceny wniosków w konkursie na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w Konkursy NARODOWE CENTRUM NAUKI (NCN) źródło: www.ncn.gov.pl Magdalena Frątczak Rodzaje Opus Preludium Sonata Harmonia Maestro Konkurs na finansowanie staży krajowych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Wydział Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie stacjonarne polski SYLABUS Farmakologia Kliniczna REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi GENETYCZNIE UWARUNKOWANA, NEUROLOGICZNA DYSFUNKCJA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEADEKWATNYMI Strategia Wydziału Technologii Drewna do 2022 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ANEKS: B Data aktualizacji: 2015-04-14 Słownik mierników Strategii Wydziału Słownik mierników Strategii prof. Joanna Chorostowska-Wynimko Zakład Genetyki i Immunologii Klinicznej Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Sekwencyjność występowania zaburzeń molekularnych w niedrobnokomórkowym raku płuca Pilotazowy Program Profilaktyki Zakazen HCV Zalozenia programowe, harmonogram realizacji i oprzyrzadowanie modulu u dla szkól (wersja z grudnia 2010) Opis problemu Zakazenia HCV: skapoobjawowe zakazenie Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI REALIZACJI TYCH ŚWIADCZEŃ Lp. Nazwa świadczenia UZASADNIENIE I. Opis proponowanych zmian Projekt ustawy nowelizuje przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzialalnosci innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 Zakład Genetyki Medycznej przy IMiDz w Warszawie Zakład Genetyki Medycznej powstał w roku 1973 na mocy decyzji Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka, prof. dr hab. n. med. Krystyny Bożkowej, jako jedna z Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie (1) Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod XX Międzynarodowa konferencja Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona Warszawa, 17-18- 19 kwietnia 2015 r. Metody badań i leczenie choroby Huntingtona - aktualności INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ MOLEKULARNYCH Leczenie w domu pacjenta - praca w Zespole Leczenia Środowiskowego Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka Paweł Sacha specjalista psychiatra Idea psychiatrycznego leczenia środowiskowego, a codzienna Prof. zw. dr hab. med. Alina Borkowska Katedra i Zakład Neuropsychologii Klinicznej UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy Ocena rozprawy doktorskiej mgr Doroty Szcześniak pt. Właściwości psychometryczne SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Informacje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Obowiązkowy Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo Uniwersytet Łódzki Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Program kształcenia Studia Podyplomowe Biologia sądowa Łódź, 2012 1. Nazwa Studia Podyplomowe BIOLOGIA SĄDOWA 2. Opis Wydział Biologii i Ochrony Sprawozdanie z wykonania planu dzialalnosci za rok 2012 Sadu Okregowego w Warszawie CZESCA: Realizacja najwazniejszych celów w roku 2012 Miernikiokreslajacestopien realizacjicelu Planowana Osiagnieta L.p. PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży iza przyczyn i konsekwencji Księgarnia PWN: Irena Heszen, Helena Sęk - Psychologia zdrowia Spis treści Wstęp.... 15 Rozdział 1 Narodziny i rozwój psychologii zdrowia... 19 1.1. Źródła wyodrębnienia się psychologii zdrowia..... 20 Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna r1& MAJlon ~WYDZIAL BIOLOGII Prof. UG, dr hab. Anna Herman-Antosiewicz Wydzial Biologii UG ul. W. Stwosza 59 80-308 Gdansk tel: 58 523 6034 Gdansk, 15.05.2013 Recenzja osiagniecia naukowego oraz pozostalego R E K R U T A C J A 2012/2013 S T U D I A D O K T O R A N C K I E n a Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia. O przyjęcie na stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie inżynieria środowiska Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA I DOSKONALENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA Symbol WSDZJK- WNoZ/7 PROCEDURA OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne art. 132 ustawy z STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGOBłąd: 1 Prof. Karina Jahnz-Różyk Wojskowy Instytut Medyczny2 Przewlekła choroba układu oddechowego przebiegająca z dusznością Około 2 mln chorych w Polsce, ale tylko 1/3 jest zdiagnozowana ( tys) Brak leczenia przyczynowego i możliwości wyleczenia W miarę postępu choroby pogorszenie wydolności oddechowej Śmierć w wyniku powikłań (zakażenia), albo przez uduszenie, albo z innych powodów (np.kardiologicznych) Tylko leczenie łagodzące objawy: leki rozszerzające oskrzela, leki mukolityczne, kortykosteroidy, antybiotyki w zaostrzeniach. 23 płeć Kobiety Mężczyźni Polska M/K 1,28 1,22 1,23 1,23 1,254 Pacjent Konieczne Zalecane Zależne od lokalnych doświadczeń A Rzucenie palenia Aktywność Fizyczna Szczepienia (grypa, pneumokoki) B, C, D Rzucenie palenia Rehabilitacja oddechowa Aktywność Fizyczna Szczepienia (grypa, pneumokoki5 Pacjent I rzut II rzut Alternatywa A SAMA prn or SABA prn LAMA or LABA or SABA and SAMA Theophylline B LAMA or LABA LAMA and LABA SABA and/or SAMA Theophylline C ICS + LABA or LAMA LAMA and LABA PDE4-inh. SABA and/or SAMA Theophylline D ICS + LABA or LAMA ICS and LAMA or ICS + LABA and LAMA or ICS+LABA and PDE4-inh. or LAMA and LABA or LAMA and PDE4-inh. Carbocysteine SABA and/or SAMA Theophylline6 PALENIE TYTONIU JEST JEDNĄ Z GŁÓWNYCH PRZYCZYN ROZWOJU POChP Mężczyźni: 40% aktualni 39.5% byli 24.7% nigdy nie palący Kobiety : 23.3% aktualni 16.8% byli 59.7% nigdy nie palący Chory na POChP w Polsce: Wiek 66.3 Paczkolata 41 Czas trwania (lata) 9.8 Liczba zaostrzeń 2.0 Liczba dni z zaostrz. 36,3 Liczba dni bez zaostrz. 328,7 Maciejewski ( 2009), Jahnz-Różyk i wsp. (2011)7 8 N 1016 M 61.3% Wiek 64.5 Aktualni palacze 40.6% Byli palacze: 44.6% Nigdy nie palący: 14.8% Paczkolata: 30.6+/-18.9%9 Stadium I = 7.2% Stadium II =42.6% Stadium III =29.1% Stadium IV=4.4%10 SAMA 55% LAMA 37% SABA 28% LABA 62% igks 15,7% COMBO (LABA +igks) 31% COMBO (SABA +SAMA) 28% EUPHILLINA 25% 1011 Choroby naczyniowe 43.2% Choroby serca 42.0% Choroby gastrologiczne 20.9% Choroby metaboliczne i żywieniowe 14.6% Choroby układowe tkanki łącznej i mięśniowoszkieletowe 5.8% Depresja i lęk?12 N= M= 51% Palacze: aktualnie (27.5%), byli (50.7%), nigdy(8.8%) Zawał serca- 8.4 %, cukrzyca %, RR %, depresja-3%, lęk -2 % Monoterapia: 25.8%, Kombinacje leków: 55.9% ( z LABA 75.8%, z LAMA-28.6%)13 Chorych objętych badaniem podzielono na 4 grupy w zależności od stopnia ciężkości POChP wg skali GOLD Grupa chorych A n = 45 (25 M, 20 K) B n = 95 (45 M, 50 K) Charakterysty ka małe ryzyko, mniej objawów Klasyfikacja spirometrycz na GOLD małe ryzyko, więcej objawów FEV 1 50% Zaostrzenia (na rok) CAT FEV 1 50% 1 < C n = 21 (12 M, 9 K) duże ryzyko, mniej objawów FEV 1 < 50% 2 < 10 D n = 57 (33 M, 24 K) duże ryzyko, więcej objawów FEV 1 < 50% 2 1014 punkty Skala Depresji Becka interpretacja wyniku 0-9 Brak objawów depresyjnych Łagodne objawy depresyjne Umiarkowane objawy depresyjne Ciężkie objawy depresyjne Dla badanej populacji wskaźnik wyniósł średnio 10,98 ± 6,40 ; Dla poszczególnych grup wg stopnia ciężkości POChP: grupa A średnio 8,40 ± 4,60; grupa B średnio 11,99 ± 6,80; grupa C średnio 6,43 ± 4,51; grupa D średnio 13,02 ± 6,18.15 Wynik testu wyniósł średnio 15,47 ± 7,80 dla całej badanej grupy. W poszczególnych grupach wyniósł: A średnio 7,13 ± 2,51; B średnio 18,31 ± 5,83; C średnio 6,00 ± 2,19; D średnio 20,82 ± 6,32. Test CAT punkty interpretacja 0-10 mały wpływ choroby średni wpływ choroby duży wpływ choroby bardzo duży wpływ16 Jones et al. Respiratory Research :7117 SGRQ score w badaniach klinicznych TORCH RCT 49,0 UPLIFT RCT 45,7 SOSPES Observ.Study 56,2618 Objawy Preferencje Chorych Wybór leków zmniejszających zaostrzenia Działania uboczne Koszty NICE, 201019 40 60% chorych na POChP przestrzega zaleceń lekarskich Pacjent może przyjmować za mało leków (underuse), za dużo leków (overuse) lub niezgodnie z przeznaczeniem (improper use) Czynniki kształtujące: postrzeganie choroby przez pacjenta, technika, dawka, częstość podawania leku wziewnego, leki zmniejszające uczucie duszności, liczba dawek leku, koszt (stopień refundacji)20 łatwość użycia 80% Łatwość przechowywania 80% Licznik dawek 60% Pewność przyjęcia leku 80% Restrepo, 200821 PO TRZECH LATACH: 21% pozostaje na leczeniu 9% dodaje drugi lek 31% zmienia leczenie 21% wznawia po przerwie 39% przerywa leczenie ISPOR, 200922 MZ AOTM Weryfikacja raportów HTA Rada Transparentności Rekomendacja Prezesa AOTM Komisja Ekonomiczna Negocjacje 2223 Indakaterol 150 μg vs cholinolityk ref. Indakaterol 300 μg vs cholinolityk ref. Indakaterol 300 μg vs LABA INDAKATEROL EFEKTYWNOŚĆ KOSZTÓW iza kosztów-użyteczności Różnica efektów (QALY) 0,069 0,106 ICER (PLN) Terapia dominująca Terapia dominująca 0, zł Indakaterol jest terapią dominującą w porównaniu do refundowanego cholinolityka, gdyż oferuje podobne efekty zdrowotne za niższą cenę Leczenie indakaterolem jest bardziej opłacalne niż obecnie refundowanymi preparatami (LABA lub najdroższy cholinolityk) Indakaterol wykazuje akceptowalny poziom kosztowej efektywności w porównaniu do przyjmowanych dwa razy dziennie LABA Próg opłacalności w Polsce: 3xPKB per capita/qaly. iza minimalizacji kosztów vs. najdroższy refundowany cholinolityk Indakaterol 150 μg vs cholinolityk ref. Indakaterol 300 μg vs cholinolityk ref. mniej efektywne droższe terapia zdominowana mniej efektywne tańsze Różnica efektów (QALY) Koszt vs. komparator (C) bardziej efektywne droższe bardziej efektywne tańsze terapia dominująca Koszt różniący (PLN) 0,069-79,52 0,106-82,28 Próg opłacalności ICER=ΔC/ΔE Efektywność vs. komparator (E)24 Formoterol : 10 preparatów, dopłaty od (limit Oxis Turbuhaler,53.6PLN) Salmeterol :5 preparatów, dopłaty Indakaterol od 1 maja 2014 roku (300mg,dopłata 34,93PLN) Combo: dopłaty , limit- Salmex 128,82 2425 Substancja czynna Grupa limitowa Cena Detaliczn a (PLN) Wysokość limitu finasowania (PLN) Poziom odpłatności (PLN) Dopłata pacjenta (PLN) Tiotropii Bromidum Wziewne leki antycholine rgiczne o długim działaniu produkty jednoskład nikowe 140,62 R lub 30% 140,26 Liczba pacjentów Finansowanie (PLN) Średnia / pacjenta/rok (PLN) , 8227 Rola i zadania AOTMiT w procesie refundacji leków Aneta Lipińska Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) Słów kilka o HTA HTA nie jest: nauką o ochronie zdrowia nauką / izą dot. Wpływ nowych terapii na budżet NFZ czy stać nas na refundację? Leszek Stabrawa W A R S Z A W A, 1 1 s i e r p n i a 2 0 1 6 Dostęp do innowacyjnych terapii w Polsce o Jednym z celów ustawy refundacyjnej Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny Podejście AOTM do oceny wartościującej dla leków sierocych na podstawie dotychczasowych rekomendacji Gabriela Ofierska-Sujkowska Agencja Oceny Technologii Medycznych Warszawa, 12.04.2013 r. Podejmowanie Przewodnik postępowania ambulatoryjnego w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP) Na podstawie Światowej strategii rozpoznawania, leczenia i prewencji przewlekłej obturacyjnej choroby płuc GLOBAL Astma i POChP Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Epidemia alergii i astmy Devereux G. 2006. Nature Rev Immunol 6;869-874. Epidemiologia astmy i chorób Aktualne wytyczne standardy postępowania w leczeniu POChP Zapobiegaj chorobie, wcześnie rozpoznaj, wcześnie rozpocznij leczenie Ryszarda Chazan Katedra Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii Warszawski Praca specjalizacyjna N owe leki stosowane w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie Kamil Kiaszewicz Farmacja Apteczna Opiekun Specjalizacji Anna Kozłowska Wstęp Przewlekła obturacyjna choroba KRYTYCZNE ETAPY OPRACOWYWANIA HTA DOSSIER - CZYLI JAK UNIKNĄĆ ODRZUCENIA Z PRZYCZYN METODOLOGICZNYCH? FORMALNE WYMOGI ITYCZNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW REFUNDACYJNYCH KUCHNIA IZ ; WPŁYW ZMIAN LEGISLACYJNYCH Światowy Dzień POChP - 19 listopada 2014 r. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) stanowi coraz większe zagrożenie dla jakości i długości ludzkiego życia. Szacunki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 380/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zasadności objęcia refundacją leku Mimpara (cinacalcetum) w zakresie Prof. dr hab. med. Karina JAHNZ-RÓŻYK Jak działają programy lekowe modelowy program dla Polski Warszawa, 18 listopada 2015 Seminarium naukowe: Innowacje w leczeniu idiopatycznego włóknienia płuc Wojskowy Astma trudna w leczeniu czy możemy bardziej pomóc choremu? Maciej Kupczyk Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Astma trudna do leczenia CIĘŻKA UMIARKO WANA ŁAGODNA Produkty złożone (combo) stosowane w nadciśnieniu tętniczym a system refundacji leków ocena potencjału oszczędności MIEJ SERCE I PATRZAJ W SERCE... I TĘTNICE HEALTH PROJECT MANAGEMENT 23 maja 2016 r. Nieprzestrzeganie Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 5/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. w zakresie zakwalifikowania/niezasadności zakwalifikowania leku Valdoxan (agomelatinum) Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 239/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Przewlekła obturacyjna choroba płuc II Katedra Kardiologii Definicja Zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Zbigniew Doniec Ocena skuteczności i tolerancji leczenia salmeterolem w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i astmie oskrzelowej Klinika Pneumonologii Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Terenowy Możliwy konflikt interesu Udział w komitetach doradczych i wykładach związanych z: AbbVie, Bristol-MyersSquibb, Gilead, Janssen, Merck, Novartis, Roche Epidemiologia i Terapia 3 Charakterystyka polskich Szanse i zagrożenia przygotowania RSS na podstawie raportu HTA Co może być istotne w procesie tworzenia RSS? Magdalena Władysiuk Ustawa refundacyjna W krajach o średnim dochodzie RSSs są szansą na finansowanie Materiały edukacyjne Diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego Klasyfikacja ciśnienia tętniczego (mmhg) (wg. ESH/ESC ) Obecnie 4 przyczyna zgonów na świecie Marcin Grabicki Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (wg Murray CJI, Lopez AD. Lancet. 1997: 349; 1269-1276) Faramkoekonomiczna ocena leków biopodobnych dr Michał Seweryn Klasyczny problem ekonomii Potrzeby Dobra Farmakoekonomika (ekonomiczna ocena technologii medycznych) Celem badania farmakoekonomicznego jest LEKI 75+ PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich Resort zdrowia opublikował zmiany w wykazie leków refundowanych, Podstawy leczenia PCD Henryk Mazurek Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy IGiChP OT w Rabce - Zdroju Podstawy leczenia Brak badań wykonanych wg EBM w PCD Zasady leczenia proponowane wg doświadczeń w innych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 115/2012 z dnia 12 listopada w sprawie zasadności finansowania leku Procoralan (EAN 5909990340439) we wskazaniu: Karolina Skóra Finansowanie technologii sierocych bariery systemowe w Polsce znaczenie dla ekonomiki zdrowia oraz sens oceny technologii sierocych względem progu opłacalności Choroby rzadkie i ultrarzadkie Jakość leczenia pacjentów z po ostrych epizodach choroby niedokrwiennej serca w XX i XXI wieku. Czynniki ograniczające wdrażanie wytycznych. Piotr Jankowski I Klinika Kardiologii i El. Int. oraz Nad. Tęt. Trendy na rynku leków. Wpływ aktualnych przepisów na ordynację lekarską i postawy lekarzy KONFERENCJA LEKI 15 27 października 15 Wpływ nowego prawa na ordynację lekarską Ustawa Refundacyjna w istotny sposób Terapia przewlekła POChP czy tylko leki wziewne? prof. dr hab. med. Tomasz Targowski Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa Stary sposób oceny ciężkości Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 719 Poz. 27 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM I EPOPROSTENOLEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia sildenafilem Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych Problemy dostępu do leczenia Warszawa, 26 kwietnia 2012 1. CIĄGŁOŚĆ LECZENIA ONKOLOGICZNEGO 2. REGULACJA DOSTĘPU DO LECZENIA NA POZIOMIE ROZPORZĄDZEŃ/ZARZĄDZEŃ Grupa wysokiego ryzyka. Palenie a pneumokoki. Krzysztof Przewoźniak, Witold A. Zatoński Ostatnia aktualizacja: 13.07.2011 Palenie tytoniu w Polsce wg płci w latach 2009-2010 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W Aneks II Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 5 Wnioski naukowe Ogólne podsumowanie oceny naukowej dotyczącej preparatu Kantos Master i produktów z nim związanych Chemioterapia niestandardowa - Jak podjąć najlepszą decyzję w świetle obowiązujących przepisów? Przebieg procesu decyzyjnego płatnika na podstawie Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Joanna Krzywkowska Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 18/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zasadności finansowania leku Myozyme (alglukozydaza alfa) w ramach NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO: SALMEX (propionian flutykazonu/ salmeterol) (100 μg + 50 μg) lub (250 μg + 50 μg) lub (500 μg + 50 μg) /dawkę inhalacyjną, proszek do inhalacji. SKŁAD ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY: Praktykowanie EBM Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Zadanie pytania klinicznego (PICO) Wyszukanie i selekcja wiarygodnej informacji Ocena informacji o metodzie leczenia Podjęcie decyzji klinicznej na podstawie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Wydział Oceny Technologii Medycznych Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Anoro (umeclidiniowy bromek + wilanterol) we wskazaniu: Załącznik B.32. LECZENIE CHOROBY LEŚNIOWSKIEGO - CROHNA (chlc) (ICD-10 K 50) ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO ŚWIADCZENIOBIORCY A. Leczenie infliksymabem 1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chlc) Rejestr codziennej praktyki lekarskiej dotyczący cy leczenia nadciśnienia nienia tętniczego t tniczego współwyst występującego z innymi czynnikami ryzyka sercowo- naczyniowego Nr rejestru: HOE 498_9004 Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 53/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie oceny leku Diohespan (diosminum), Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 61/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej Przezcewnikowa nieoperacyjna 50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 50% pacjentów z chorobą onkologiczną nie uczestniczy w żadnej formie poradnictwa dietetycznego 20-50% sięga Przestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów chorych na mukowiscydozę badanie COMPLIANCE Raport końcowy Cel badania Celem badania była weryfikacja zgodności sposobu przyjmowania tobramycyny wziewnej załącznik nr 19 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu: LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E 75 Zaburzenia przemian sfingolipidów i inne zaburzenia spichrzania Dagmara Samselska Przewodnicząca Unii Stowarzyszeń Chorych na Łuszczycę Warszawa 20 kwietnia 2016 przewlekła, autoagresywnie uwarunkowana, nawrotowa choroba zapalna o podłożu genetycznym nie zaraża!!! Ostre Zespoły Wieńcowe znaczenie leczenia przeciwpłytkowego, możliwości realizacji w polskich warunkach Andrzej Budaj Przewodniczący komisji Wytycznych i Szkolenia PTK Kierownik Kliniki Kardiologii CMKP, Znaczenie obecności schorzeń towarzyszących łagodnemu rozrostowi stercza w podejmowaniu decyzji terapeutycznych przez polskich urologów. Program DAL-SAFE /ALFUS_L_01798/ Ocena wyników programu epidemiologicznego. Nowa ustawa refundacyjna. Co nowego dla pacjenta onkologicznego? Forum Organizacji Pacjentów Onkologicznych - Warszawa, 26 kwietnia 2012 Magdalena Kręczkowska, Fundacja Onkologiczna DUM SPIRO-SPERO USTAWA Migotanie przedsionków czynniki ograniczające dostępności do współczesnej terapii Piotr Pruszczyk, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny Centrum Diagnostyki i Leczenia NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Departament Gospodarki Lekami Centrali NFZ Sporządzono na podstawie szczegółowych danych statystycznych sprawozdanych przez apteki do systemu informatycznego NFZ 1 Zasady refundacji Agencja Oceny Technologii Medycznych polska droga do sukcesu Wojciech Matusewicz Agencja Oceny Technologii Medycznych Warszawa, dn. 07.10.2013 Miejsce AOTM w polskim systemie ochrony zdrowia AOTM MZ NFZ Recepty 100% zapłaciliśmy 650 mln pln w 2012 roku i płacimy dalej. Copyright Fundacja MY PACJENCI Jak trudno dostać receptę na lek refundowany? Problem zdrowotny Lekarz prywatny bez umowy z NFZ Lekarz Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 13/2012 z dnia 26 marca 2012 r w zakresie zasadności zakwalifikowania leków Clatra (bilastinum) 20 mg, tabletki, Leczenie POChP u chorego w podeszłym wieku prof. dr hab. med. Tomasz Targowski Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa Spośród 6 wiodących przyczyn GŁÓWNE POWODY NEGATYWNYCH REKOMENDACJI AOTMIT Izabela Pieniążek Krakowskie Sympozjum HTA/MA 2015 1 ZAKRES IZY REKOMENDACJI REFUNDACYJNYCH Zlecenia Ministra Zdrowia dotyczące przygotowania izy weryfikacyjnej dr n. med. mgr farm. Anna Gołda mgr farm. Justyna Dymek Zakład Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny UJCM Podstawowe informacje POChP -"przewlekła obturacyjna choroba płuc - powoduje zwężenie oskrzeli DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH IZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Wersja 1.1 Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/33 02-516 Warszawa Rezultaty polskiego rocznego wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego telepsychiatrycznej metody terapii pacjentów ze schizofrenią paranoidalną czy jesteśmy gotowi do leczenia? Krzysztof Krysta Cukrzyca - problem medyczny XXI wieku - Seminarium Innowacje w Diabetologii 2.12.2011 STRUKTURA KOSZTÓW CUKRZYCY Renata Furman, Służba Zdrowia Cukrzyca pochłania około 15% wydatków na ochronę zdrowia w Wydłużenie życia chorych z rakiem płuca - nowe możliwości Pulmonologia 2015, PAP, Warszawa, 26 maja 2015 1 Epidemiologia raka płuca w Polsce Pierwszy nowotwór w Polsce pod względem umieralności. Tendencja Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 731 Poz. 66 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Protokół nr 6/2012 z posiedzenia Rady Przejrzystości w dniu 12 marca 2012 roku w siedzibie Agencji Oceny Technologii Medycznych Członkowie Rady Rada Przejrzystości działająca przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Stanowisko Rady Przejrzystości nr 95/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie zasadności wydawania zgody SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI PACJENT NA RYNKU PRACY 43 lata, stan wolny, wykształcenie średnie Pierwsze objawy w wieku 29 lat. Średnio 1 rok mija od momentu pierwszych Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: Farmakoekonomika podstawy Paweł Petryszyn Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej UM we Wrocławiu Dyrektywa przejrzystości z 1988 r. Obowiązek uzasadniania podjętych decyzji dotyczących cen i refundacji Nadciśnienie tętnicze Prewencja i leczenie Prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytet Jagielloński, Kraków Warszawa.07.04.2013 PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POCHP) Piotr Bienias Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM DEFINICJA POChP charakteryzuje się: niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez Pieczątka świadczeniodawcy nr umowy z NFZ Karta badania profilaktycznego w Programie profilaktyki chorób układu krążenia Uwaga! Kartę należy wypełnić drukowanymi literami, twierdzące odpowiedzi na pytania Znaczenie PFS oraz OS w izach klinicznych w onkologii experience makes the difference Magdalena Władysiuk, lek. med., MBA Cel terapii w onkologii/hematologii Kontrola rozwoju choroby Kontrola objawów VII Przedmowa.............................................................. Skróty................................................................... Przedmowa.......................................................... Ostra niewydolność serca Prof. dr hab. Jacek Gajek, FESC Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niewydolność serca Niewydolność rzutu minutowego dla pokrycia zapotrzebowania na tlen tkanek i narządów organizmu. Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 127/2013 z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie zasadności finansowania leku Benlysta (belimumab) 120 mg, EAN 5909990881123 Rola AOTM w ocenie wyrobów medycznych Gabriela Ofierska-Sujkowska Krzysztof Mączka Warszawa, 24.11.2011 r. Plan prezentacji AOTM - Rola i cel funkcjonowania Proces podejmowania decyzji refundacyjnych w Systemowe aspekty leczenia WZW typu C Dr n. med. Jakub Gierczyński, MBA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego Warszawa, 06.06.2017 r. Systemowe Aktualizacja ChPL i ulotki dla produktów leczniczych zawierających jako substancję czynną immunoglobulinę anty-t limfocytarną pochodzenia króliczego stosowaną u ludzi [rabbit anti-human thymocyte] (proszek Cytyzyna ostatnie ważne osiągnięcie nauki polskiej Dorota Lewandowska dr n. med. Obecnie dostępne formy pomocy palącym Farmakologiczne NTZ guma plastry pastylki pastylki podjęzykowe Bupropion (Zyban) Wareniklina 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces IZA RACJONALIZACYJNA PALIWIZUMAB (SYNAGIS ) W ZAPOBIEGANIU CIĘŻKIEJ CHOROBIE DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH WYWOŁANEJ WIRUSEM RS U DZIECI Z ISTOTNĄ HEMODYNAMICZNIE WRODZONĄ WADĄ SERCA Wersja 1.00 Kraków NADCIŚNIENIE ZESPÓŁ METABOLICZNY Poradnik dla pacjenta i jego rodziny Konsultacja: prof. dr hab. med. Zbigniew Gaciong CO TO JEST ZESPÓŁ METABOLICZNY Nadciśnienie tętnicze (inaczej podwyższone ciśnienie XX Konferencja Szkoleniowa i XVI Międzynarodowa Konferencja Wspólna SENiT oraz ISHNE 5-8 marca 2014 roku, Kościelisko Testy wysiłkowe w wadach serca Sławomira Borowicz-Bieńkowska Katedra Rehabilitacji Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 139/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Giotrif, SUBSTANCJA CZYNNA (INN) GRUPA FARMAKOTERAPEUTYCZNA (KOD ATC) PODMIOT ODPOWIEDZIALNY NAZWA HANDLOWA PRODUKTU LECZNICZEGO, KTÓREGO DOTYCZY PLAN ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 12 SQ-HDM Grupa farmakoterapeutyczna: Kardiologia 2017+ Przygotowana jako propozycja środowiska kardiologów przez prof. Dariusza Dudka z zespołem Punkt widzenia lekarzy I. Reforma w zakresie świadczeń medycznych w kardiologii powinna być rozdzielone Marcin Leszczyk SKN przy Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM Definicja NS to zespół kliniczny, w którym wskutek dysfunkcji serca jego pojemność minutowa jest zmniejszona w stosunku do zapotrzebowania Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Rekomendacja nr 38/2015 z dnia 7 maja 2015 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności zakwalifikowania Rafał Zyśk Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce Uro-Onko 2012 Jastrzębia Góra, 11-12 maja 2012 Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce 1 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 893 Poz. 133 Załącznik B.68. LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO SILDENAFILEM, EPOPROSTENOLEM I MACYTENTANEM (TNP) (ICD-10 I27, I27.0) ŚWIADCZENIOBIORCY I. Terapia Rafał Zyśk Farmakoekonomika leczenia raka nerki w Polsce Uro-Onko 2012 Jastrzębia Góra, 11-12 maja 2012 Farmakoekonomika Farmakoekonomika leczenia raka nerki w HE USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji Anna Durka Zastosowanie aktywowanego białka C (Xigris) u pacjentów leczonych z powodu ciężkiej sepsy w II Zakladzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK nr 2 im. WAM w Łodzi. Opiekun pracy: Dr n. med. Reumatoidalne zapalenie stawów WYDATKI NA LECZENIE RZS W POLSCE październik 2015 Absencje chorobowe z powodu RZS RZS istotnie upośledza zdolność chorych do pracy i dlatego stanowi duże obciążenie dla gospodarki Wojanów 2008-05.23 / 24 NEBULIZACJE BTS Nebulizacja domowa raport z konferencji Podawanie leków dooskrzelowych w pediatrii w leczeniu astmy Urządzenia stosowane do inhalacji w leczeniu dzieci Budesonid Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Stanowisko Rady Przejrzystości nr 158/2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie oceny leku Signifor (pasyreotyd), kod EAN 5909990958238 we wskazaniu Monitorowanie niepożądanych działań leków Anna Wiela-Hojeńska Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Niepożądane działanie leku (ndl) Adverse Drug Reaction (ADR) (definicja Aneks I Wnioski naukowe i podstawy zmiany warunków pozwolenia (pozwoleń) na dopuszczenie do obrotu 1 Wnioski naukowe Uwzględniając raport oceniający komitetu PRAC w sprawie okresowych raportów o bezpieczeństwie Robert Plisko WZW typu C KOSZTY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPOŁECZNE, OPŁACALNOŚĆ Konferencja Innowacje w leczeniu HCV ocena dostępności w Polsce 5 stycznia 2015 roku Naturalny przebieg infekcji WZW typu Agencja Oceny Technologii Medycznych www.aotm.gov.pl Rekomendacja nr 111/2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Zoladex,

#Contact US #Terms of Use #Privacy Policy #Earnings Disclaimer