Classicnewcar.us


Ook Van Dijkhuizen gaat huizenbezitter veel pijn doen - FTM

Ook Van Dijkhuizen gaat huizenbezitter veel pijn doen - FTM

Informatie over producten en processen gestandaardiseerd vastleggen én delen. Dat is de manier om in de sector kosten te besparen en goed en snel in te kunnen spelen op de vraag van de (online) consument. En daar biedt GS1 oplossingen voor.GS1 Data Source is de centrale bron voor betrouwbare artikeldata als smeerolie voor optimale logistieke, administratieve en commerciële processen.Nagenoeg alle retailers en leveranciers in de Nederlandse levensmiddelen- en drogisterijsector zijn aangesloten bij GS1 Data Source. De focus ligt nu op het duurzaam verbeteren van data die een grote impact hebben op de logistieke keten en op wat consumenten belangrijk vinden. Daarom is een programma ontwikkeld met bedrijven in de levensmiddelen- en drogisterijsector: DatakwaliTijd 2.0. De brancheverenigingen CBL, CBD, en FNLI ondersteunen het programma actief.We gaan ook fysiek controleren wat er op het etiket staat en wat de  maten en gewichten van producten zijn. Het is natuurlijk niet leuk, maar het is wel een manier die min of meer garandeert dat de data uiteindelijk correct in de database staat.GS1 Nederland heeft oplossingen om goederen snel en kwalitatief goed te ontvangen in distributiecentra: het GS1 (pallet)label en -verzendbericht. Met deze standaarden wordt er samengewerkt aan een efficiënte goederenontvangst.Retailers houden in hun distributiecentra tijdregistraties bij. Deze gebruiken ze de performance van hun leveranciers te kunnen beoordelen. In opdracht van de GS1 Stuurgroep Supply Chain zijn de belangrijkste definities beschreven om levertijdigheid bij distributiecentra eenduidig te kunnen meten. Ga hier naar de definities. Voor leveranciers, groothandels en operators die actief zijn in de foodservice biedt GS1 uiteraard ook de nodige oplossingen. Van het uniek coderen van producten en locaties met GS1 codes, het standaardiseren van elektronisch berichtenverkeer tot 'last but not least': een efficiënte en betrouwbare uitwisseling van logistieke en etiketinformatie met GS1 Data Source.Ga naar de speciale pagina voor foodservice.Voor AGF bedrijven biedt GS1 uiteraard ook de nodige oplossingen. Van het uniek coderen van producten en locaties met GS1 codes tot een efficiënte en betrouwbare uitwisseling van logistieke en etiketinformatie met GS1 Data Source.Ga naar de speciale pagina voor AGF. GS1 Nederland brengt organisaties bij elkaar om afspraken te maken over het ketenbreed en gestandaardiseerd vastleggen en delen van informatie over producten en processen.Toonaangevende bedrijven in de sector - zowel retailers, groothandels als leveranciers - vormen de business council levensmiddelen en drogisterij, de stuurgroep supply chain en de stuurgroep GS1 Data Source. Zij bespreken marktontwikkelingen, stellen prioriteiten, geven commitment en stellen doelen voor implementatie van oplossingen in de hele sector.Heeft u vragen over projecten in levensmiddelen en drogisterijsector of over wat GS1 Nederland voor uw bedrijf kan betekenen?Neem contact op met sectormanager Jerry Tracey via Jerry.Tracey@gs1.nl of (020) 511 38 20.Belastingen, Economie_____________________________________________________________________________________In de reeks Inkomensdecielen en belastingen 2011 besteden we in deze bijdrage aandacht aan de de ondernemersfaciliteiten en de belasting in box II voor huishoudens in 2011.We zullen hier de forse stijging van de ondernemersfaciliteiten nagaan. De top 20% neemt hiervan 50,4% voor zijn rekening, van de nieuw geïntroduceerde MKB-vrijstelling zelfs 67,5%. Waarom de ondernemingswinst buiten de vennootschap niet op gelijke wijze als als binnen de vennootschap kan worden belast zal wel altijd onduidelijk blijven., Waarom schjinondernemers als vrije beroepers allerlei faciliteiten in hun BV krijgen terwijl zij de facto in een grotere organisatie gewoon loonslaaf zijn met een vorstelijke bonusregeling ook.______________________________________________________________________________________Tabel 1.6.1 Belastingvoordeel ondernemers 2011(1) De ondernemersaftrek bestaat uit zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek vanwege een partner die zonder vergoeding meewerkt in een onderneming, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en stakingsaftrek.(2) Zoals in de rapporten van de commissies Van Weeghel en Van Dijkhuizen en weer eens werd bevestigd worden ondernemers t.o.v. werknemers in de watten gelegd, waarbij ondernemers met een hoog inkomen nog eens bovenmatig profiteren.[1] De Kam en Caminada kwamen al eerder tot die conclusie. [2]Tabel 1.6.2 Belastingvoordeel ondernemers 2006 -2011(1) De forse toename van de belastingfaciliteiten valt te verklaren met de introductie van de MKB-vrijstelling die geheel voorspelbaar onevenredig ten gunste komt van de top 20% inkomens:Tabel 1.6.3 MKB vrijstelling 2006 -2011Belasting box 2.De belasting box 2 komt alleen in het 10e deciel voor in de Statline statistieken voor een bedrag van € 723, in totaal is dit bedrag voor 2011 € 946 mln. volgens een andere tabel in CBS Statline. De winst uit aanmerkelijk belang is dus 946/0,25 of € 3.784 voor 2011. In 2010 bedroeg deze winst volgens de commissie Van Dijkhuizen € 3.673 mln. Zou voor het box 2 inkomen ook van een forfaitair rendement van 4% zijn uitgegaan dan bedroeg dat inkomen 4% van het aanmerkelijk belang vermogen groot € 104.765 mln. of € 4.187 mln. Dit leidt dus tot een € 514 mln. hoger belastbaar inkomen en € 154 hogere belasting, Het aanmerkelijk belang vermogen 2010 bedraagt overigens € 144,3 mld. volgens de CBS Statline vermogensstatistiek. Naar de oorzaak van het verschil kunnen we slechts gissen. Omdat het werkelijk inkomen hoger uitvalt dan het forfaitair rendement schat de commissie de extra opbrengst bij een systematiek die dit mede in aanmerking neemt, op ca € 850 mln. [3]Jesse Frederik heeft een helder artikel over de box 2 systematiek geschreven, waarnaar ik gemakshalve verwijs. [4] Dat artikel is mede gebaseerd op het rapport van de commissie Dijkhuizen II. dat diepgaand op de materie ingaat [4]In zijn artikel concludeerde Frederik dat:“De commissie becijferde dat DGA-ondernemingen in 2010 potentieel 13,4 miljard euro aan winst konden uitkeren, terwijl de directeur-grootaandeelhouder (DGA) in dat jaar maar 3,6 miljard euro aan inkomen aangaven in Box 2. Het gros van de winst bleef dus in de onderneming zitten. “Hij ontleent deze gegevens aan tabel 3.3.8 op pagina 36 van het definitieve Van Dijkhuizen rapport. In totaal zou dus € 13.457 – € 3.673 of € 9.784 meer worden aangegeven. Tegen 25% is dat € 2.446 mln meer belastingen. Overigens fluctueert de aanmerkelijk belang winst van jaar tot jaar nogal en wijkt dit bedrag aanzienlijk af van de € 850 mln. die de commissie boven voorstelde. Het vermogen aanmerkelijk belang zoals dat doot het CBS wordt gehateerd dient met een korreltje zout te worden genomen.____________________Bijgewerkt 14 mei 2014[1a] Rapport studiecommissie belastingstelsel,http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2010/04/07/rapport-studiecommissie-belastingstelsel.html[1b] “Naar een activerender belastingstelsel interimrapport” ,http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2012/10/16/interimrapport-commissie-inkomstenbelasting-en-toeslagen.html,,  met name hoofdstuk 4.5.3.[1c] “Naar een activerender belastingstelsel eindrapport”, http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/18/eindrapport-commissie-inkomstenbelasting.html [2] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/01/12/essay-de-kam-en-caminada.html[3] Voor de systematiek wordt verwezen naar Van Dijkhuizen II, blz 54:Berekening geschatte meeropbrengst door commissie[4] De correspondent, Jesse Frederik, “Hoe Nederlandse rijkaards out-of-box-2 denken” , https://decorrespondent.nl/951/hoe-nederlandse-rijkaards-out-of-box-2-denken/72430164708-ae55f938[5] zie [1c] (Commissie Van Dijkhuizen II), blz. 21 – 52[6] De systematiek van de vermogensbepaling is uiteengezet in http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6454E2F2-073E-4301-9575-88FFF76A6BE8/0/2010procesbeschrijvingvermogenshuishoudensart.pdfZoals daar te lezen valt, is de systematiek op een aantal punten nogal ver verwijderd van de waardering op reële waarde zoals die in het economisch verkeer van toepassing is en er wordt nogal angehaucht bij de fiscale waardering. Met name bij de ondernemingsvermogens en het aanmerkelijk belang moet de waardering dus met een korreltje zout genomen worden.  Een systematische behandeling van de te plaatsen kanttekeningen bij de gehanteerde waarderingen heb ik daar noch ergens anders aangetroffen. From → 2. ArchiefVul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen. Je reageert onder je WordPress.com account. ( Log uit / Bijwerken ) Je reageert onder je Twitter account. ( Log uit / Bijwerken ) Je reageert onder je Facebook account. ( Log uit / Bijwerken ) Je reageert onder je Google+ account. ( Log uit / Bijwerken )Verbinden met %s Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe reacties. Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe berichten. Blog op WordPress.com.

#Contact US #Terms of Use #Privacy Policy #Earnings Disclaimer