Classicnewcar.us


Zászlórudak-csúcsdíszek- kiegészítők - MAXVERT Kft honlapja

Zászlórudak-csúcsdíszek- kiegészítők - MAXVERT Kft honlapja

Hiba: 1 A CLP rendelet végrehajtásával kapcsolatos aktuális feladatok, határid k Kiss Zsuzsanna osztályvezet Országos Kémiai Biztonsági Intézet MAVESZ Konferencia október , Eger2 Kötelezettségek az ipari szerepl k számára Kötelezettségek GY I TFH F Anyagok / keverékek osztályozása a forgalomba hozatal el tt Anyagok / keverékek címkézése a forgalomba hozatal el tt Anyagok / keverékek csomagolása a forgalomba hozatal el tt REACH szerint regisztrációköteles és/vagy a CLP szerint veszélyes anyagra vonatkozó osztályozás és címkézés bejelentése az Ügynökségnek Megszerezni azokat az új tudományos és technikai információkat, melyek befolyásolhatják a forgalomba hozott anyagok / keverékek osztályozását szükség esetén az osztályozás felülvizsgálata A címke tartalmának aktualizása (osztályozás változása esetén késedelem nélkül!) Összeállítani és az anyag / keverék utolsó szállítása után legalább 10 évig elérhet vé tenni az e rendelet szerinti osztályozáshoz és címkézéshez felhasznált összes információt3 Osztályozás4 Ki, mit, mikor? A gyártók, import rök és továbbfelhasználók kötelesek az anyag vagy keverék osztályozását (besorolását) a forgalomba hozatal el tt elvégezni (4. cikk); a továbbfelhasználók használhatják a szállítói lánc valamely résztvev je által meghatározott osztályozást (feltétel: nem változtatnak az anyag/keverék összetételén). A gyártók, import rök kötelesek osztályozni azokat a forgalomba nem hozott anyagokat, melyekre a REACH 6., 9., 17. vagy 18. cikke el írja a regisztrációt vagy bejelentést. A CLP szerinti osztályozást minden veszélyességi osztályra és felosztásra el kell végezni: amennyiben az adott anyagra létezik a harmonizált osztályozási es címkézési jegyzékben (VI. melléklet) besorolási tétel, akkor azt alkalmazni kell az adott anyagra (kivétel: minimum besorolás? 41. cikk szerinti megegyezés?); azokra a veszélyességi osztályokra es felosztásokra, amelyek nem szerepelnek az adott besorolási tételben, az osztályozást a II. címnek megfelel en kell elvégezni.5 I. melléklet - Veszélyosztályok Fogalom meghatározások Osztályozási kritériumok Tájékoztatás a veszélyr l (címkeelemek) További osztályozási szempontok Osztályba sorolási eljárások folyamatábrája és leírása Vizsgálati módszereket nem tartalmaz! Már meglév vizsgálati adatok, információk értékelésére ad iránymutatást6 Fizikai veszélyek Egészségi veszélyek Környezeti veszélyek Robbanóanyagok Akut toxicitás Veszélyes a vízi körny. T zveszélyes gázok B rmarás/b rirritáció Ózonrétegre veszélyes T zveszélyes aeroszolok Oxidáló gázok Nyomás alatt lév gázok T zveszélyes folyadékok T zveszélyes szilárd a. Önreaktív a. és k. Piroforos folyadékok Piroforos szilárd anyagok Önmeleged a. és k. Vízzel érintkezve t zveszélyes gázokat kibocsátó a. és k. Oxidáló folyadékok Oxidáló szilárd anyagok Szerves peroxidok Fémekre korrozív hatású a. Súlyos szemkárosodás Légz szervi-, b r szenzibilizáció Csírasejt mutagenitás Rákkelt Reprodukciós toxicitás Célszervi toxicitás (egyszeri) Célszervi toxicitás (ismétl d ) Aspirációs veszély7 VII. melléklet Megfelelési táblázat A 67/548/EGK irányelv és a CLP szerinti osztályozás megfelelési táblázata; ha valamely anyagról vagy keverékr l rendelkezésre állnak az adatok, az értékelést és besorolást CLP cikkének megfelel en kell elvégezni.8 Címkézés9 Ki, mikor, mit? Amennyiben egy anyag vagy keverék veszélyesként kerül besorolásra, a szállítóknak (GY, I, TFH, F) a forgalomba hozatalt megel z en gondoskodniuk kell arról, hogy a veszélyes anyag vagy keverék címkézése és csomagolása a rendeletnek megfelel legyen (4. cikk) Kötelez címkeelemek ( cikk); eltérések, mentesítések (23., 29. cikk) Alternatív név használata a címkén (24. cikk) Els bbségi elvek a címkeelemek használatában ( cikk) Az anyag vagy keverék osztályozásának bármely változása esetén a szállítónak gondoskodni kell a címke minden indokolatlan késedelem nélküli (!) aktualizálásáról (30. cikk) Egyedi címkézési szabályok (II. melléklet)10 Címke tartalma A forgalomba hozatal helyének nyelvén (17. cikk): Szállítók neve, címe, telefonszáma Névleges mennyiség Termékazonosítók biztonsági adatlapon szerepl névvel megegyez en Veszélyt jelz piktogramok (I., V. melléklet) Figyelmeztetések Figyelmeztet (H) mondatok (I., III. melléklet) Óvintézkedésre vonatkozó (P) mondatok (I., IV. melléklet) Kiegészít információs mez (25. cikk, II. melléklet)11 Csomagolás12 Követelmények (35. cikk, II. melléklet) Tartalom ne juthasson ki Tartalom ne kezdhesse ki (pl. veszélyes vegyületet alkot) Ne sérüljön meg szállításkor Ismételt visszazárás után se juthasson ki a tartalom Lakosságnak szánt anyagok vagy keverékek esetén Külalak ne legyen vonzó gyerekeknek, ne legyen félrevezet Bizonyos veszélyek esetén gyermekbiztos zár és tapintással érzékelhet figyelmeztetés (II. melléklet, 3. rész) Egyedi csomagolási szabályok (II. melléklet) Küls, bels és önálló csomagolás és veszélyes áruk szállítása szerinti követelményeknek való megfelelés (33. cikk)13 Bejelentés az osztályozási és címkézési jegyzékbe14 Ki, mikor, mit? A gyártóknak, import röknek (vagy ezek csoportjának, beleértve a keverékek import reit is!) be kell jelenteniük az ECHA felé a forgalomba hozott REACH szerint regisztrációköteles (függetlenül az osztályozástól), és/vagy CLP szerint veszélyes anyago(ka)t (függetlenül az éves mennyiségt l), melyet önmagában, illetve veszélyes keverékben (!) a CLP-ben vagy a DPD-ben meghatározott koncentrációs határérték(ek) felett hoznak forgalomba. VI. melléklet 3. részében lév anyagokat is be kell jelenteni! Bejelentési határid : forgalomba hozataltól számított egy hónapon belül els határid : január 3. (2010. dec. 1-én forgalomban lev anyagokra), de: REACH-IT dec. 24. és jan. 2. között valószín leg nem lesz elérhet (!), valamint a rendszer leterheltsége a határid el tt jelent sen meg fog n ni korábbi bejelentés (ASAP)!15 Ki, mikor, mit? Amennyiben a bejelentéshez szükséges, 40. cikkben meghatározott információkat a regisztráció részeként már benyújtották, akkor külön bejelentést nem kell tenni. Ha az információk nem, vagy csak részben szerepelnek a dossziéban, akkor a dossziét haladéktalanul frissíteni kell (határid!) Közös regisztráció esetén nem elegend, ha csak a vezet regisztráló tesz eleget bejelentési kötelezettségének a regisztrációs dossziéban, a többi regisztráló bejelentése a saját regisztrációjuk benyújtásával válik érvényessé. Amennyiben a saját regisztrációját valaki dec. 1. után kívánja benyújtani, úgy a bejelentést az ECHA felé meg kell tennie a regisztrációtól függetlenül, január 3-ig (illetve a forgalomba hozataltól számított 1 hónapon belül). A bejelentés díjmentes!16 REACH-IT eszközök A. IUCLID 5 egy bejelent egy anyag (de többféle összetétel, pl. különböz szennyez dési profilok) egy bejelentés, de minden összetételhez adott osztályozás és címkézés rendelhet ; els sorban korábbi IUCLID5 felhasználók számára; illetve akik REACH szerinti regisztrációt fognak benyújtani (pl ban v ban). B. KÖTEGELT XML-fájl BENYÚJTÁS ECHA által biztosított EXCEL eszközzel, vagy az XML-séma használatával; nagyszámú, EK- vagy CAS-számmal azonosított anyaghoz tartozó bejelentés egyetlen fájlban; csak akkor használható, ha minden anyag CAS- vagy EK-számmal van azonosítva, és csak egy összetételben szerepel; nem adható meg M-tényez vagy SCL, ha az nincs meghatározva a CLP-rendelet VI. mellékletében C. ONLINE REACH-IT portálon közvetlenül17 Speciális szerepek a szállítói láncban18 Speciális szerepek a szállítói láncban 1. Forgalmazók: EU-ból behozott anyagot, készítményt nem kell bejelenteni, az osztályozást átveszi EU-n kívülr l származó anyag és keverék esetében import rnek számít Újratölt k: EU-ból származó anyag esetében továbbfelhasználónak számítanak csak a címkét kell aktualizálni, pl. változó mennyiség esetén EU-n kívüli anyag import osztályozás és bejelentés! Újraimportálók: Továbbfelhasználónak számítanak és nem kell sem osztályozni, sem bejelenteni, ha a következ feltételek teljesülnek: EU-n kívülre vitel el tt az anyagot a REACH szerint regisztrálta vagy bejelentette a szállítói lánc egy korábbi szerepl je ugyanaz az anyag az anyagra vonatkozó információk rendelkezésre állnak Ha a feltételek nem teljesülnek, akkor import osztályozás és bejelentés!19 Speciális szerepek a szállítói láncban 2. Visszanyert anyagok el állítói: osztályozni és bejelenteni is kell, kivéve, ha a visszanyert anyagot korábban maga REACH szerint regisztrálta - CLP információkkal. ha a REACH regisztráció alól felmentést kap, a bejelentést akkor is meg kell tennie az osztályozást átveheti az eredeti anyag gyártójának regisztrációjából, ha erre lehet sége van. Ipari vagy hivatásos végfelhasználók, pl. fest k, takarítók: nem kell sem osztályozniuk, sem bejelenteniük a megkapott biztonsági el írásokat kell teljesíteniük Eu-n kívülr l származó anyagok, keverékek importnak számítanak, így osztályozni és bejelenteni kell! Egyedüli képvisel (OR): CLP rendelet nem ismeri a fogalmat csak a regisztráció keretében teheti meg a bejelentést20 Hatálybalépés, alkalmazás21 Alkalmazás - Anyagok december 1-t l: osztályozás CLP továbbá Kbtv. és Vhr. szerint is (!), címkézése, csomagolása CLP szerint osztályozásból következ veszélyjelek, R-mondatok, szimbólumok csak a keverékek címkéjén kerülnek feltüntetésre az S-mondatokkal együtt december 1. el tt Kbtv. szerint osztályozott, címkézett, csomagolt és forgalomba hozott anyagokat 2 évig (2012. november 30-ig) nem kell CLP szerint újracímkézni és újracsomagolni június 1-t l: osztályozás, címkézés, csomagolás CLP szerint22 Alkalmazás - Keverékek május 31-ig: osztályozás, címkézés, csomagolás Kbtv. ill. Vhr. szerint osztályozási szempontok, veszélyjelek (T, C, X i, stb.), R és S mondatok, szimbólumok CLP rendelkezések alkalmazhatók keverékekre osztályozás, címkézés és csomagolás CLP szerint + osztályozás Kbtv. szerint is június 1-t l: osztályozás, címkézés, csomagolás CLP szerint június 1. el tt Kbtv. szerint osztályozott, címkézett, csomagolt és forgalomba hozott keverékeket 2 évig (2017. május 31-ig) nem kell CLP szerint újracímkézni és újracsomagolni23 A kapcsolódó anyagokra mutató linkek 1. Az ECHA webhelyének CLP része Útmutatók, FAQ: A CLP-rendelet bevezet útmutatója Útmutató a CLP-kritériumok alkalmazásához Kérdések és válaszok a CLP-r l CLP Gyakran ismételt kérdések Útmutató az anyagoknak a REACH keretében történ azonosításához és megnevezéséhez24 A kapcsolódó anyagokra mutató linkek 2. A bejelentéssel kapcsolatos kézikönyvek Adatbenyújtási kézikönyv, 12. rész: Az osztályozási és címkézési bejelentés összeállítása és benyújtása az IUCLID alkalmazásával Adatbenyújtási kézikönyv, 13. rész: A kötegelt osztályozási és címkézési bejelentés (kötegelt xml fájl) összeállítása és benyújtása Ipari felhasználói útmutató, 16. rész: Az osztályozási és címkézési jegyzékbe való online bejelentés (hamarosan közzétételre kerül) Ipari felhasználói útmutató, 15. rész: Gyártók vagy import rök csoportjának kezelése Ipari felhasználói útmutató, 6. rész: Az I5 osztályozási és címkézési bejelentéssel kapcsolatos szakasz25 Köszönöm a figyelmet! Országos Kémiai Biztonsági Intézet GHS Nemzeti Kompetens Hatóság Veszélyes anyagok és veszélyes keverékek szabályozásával kapcsolatos aktuális változások Sustik Tiborné kémiai biztonsági felügyelő ZMKH Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály Zalaegerszeg, Tisztítószerek és tisztító eszközök beszerzése (14669/2014.)- módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Beszerzés tárgya: Szállítási (keret)szerződés keretében tisztítószerek és tisztító eszközök Figyelmeztető jelzést adó készülékek beszerzése - módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/53 Beszerzés tárgya: Szállítási szerződés figyelmeztető jelzést adó készülékek szállítására Hirdetmény típusa: DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Az Európai Szabadalmi Egyezmény végrehajtási szabályainak 2010. április 1-étől hatályba lépő lényeges változásai A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Határidős adásvételi szerződés keretében orvosi kesztyűk beszerzése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház részére-korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Orvosi kesztyűk MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41517 7. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. SZAKASZ: A kiállítás kelte:2005. 03. 01. 5/1. 1. ANYAG-/ELŐKÉSZÍTÉSI ÉS CÉGMEGNEVEZÉS 1.1 A termék neve: YTONG Vékonyágyazatú falazóhabarcs 1.2 A gyártóra, forgalmazóra vonatkozó adatok Szállító: 1.2.1 Postacím: Kézfertőtlenítő szerek engedélyezése és hatásosságuk vizsgálata a Biocid rendelet alapján Takács Tünde biológus Kézhigiénés Világnap, 2010. május 5. Néhány szó a biocid felülvizsgálatról A biocid termékek 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: MTA Kísérleti 8. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: MTA Wigner Korrigendum - Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona - földgáz energia beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL Eljárás fajtája: Keretszerződés költöztetési, szállítási feladatok ellátására a Pécsi Tudományegyetemen-2- AF módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/44 Beszerzés tárgya: Keretszerződés költöztetési, szállítási feladatok 25/23-2/2015. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1.) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 11. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) HIRDETMÉNY KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2011. július 19. (19.07) (OR. en) 13081/11 AVIATION 193 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2011. július 18. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár panaszkezelési szabályzata I. Általános rendelkezések, fogalom meghatározások Szabályzatunk célja, hogy a Justh Zsigmond Városi Könyvtár, mint nyilvános könyvtár a könyvtári 1. Anyagmegnevezés, gyártó és forgalmazó megnevezése Kereskedelmi név: Pumice polírpaszta (Bimstein) Gyári szám: 520 0016 0 Gyártó: Forgalmazó: Bredent GmbH & Co.KG Weißenhorner Straße 2 89250 Senden Tel: HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2006 COM(2006) 916 végleges 2006/0300 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE pénzügyi konglomerátumhoz tartozó hitelintézetek, Tájékoztató az önkéntes nyugdíjpénztárak számára a 2012-től érvényes felügyeleti adatszolgáltatási változásokról Szeles Angelika Monitoring szakreferens Adatszolgáltatási és monitoring főosztály Budapest, KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu Tájékoztató a szerződés módosításáról_munkaruházati termékek szállítása (5. rész) Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/61 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Loctite 7850 oldal 1 / 5 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 173739 Felülvizsgálat ideje: 26.01.2012 Nyomtatás ideje: 31.05.2013 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és Művesekezelés anyagainak beszerzése a Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/145 Művesekezelés anyagainak beszerzése 24 hónapra Beszerzés tárgya: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, C Tervezet A BIZOTTSÁG.../.../EU RENDELETE ([ ]) a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 3. (OR. en) 5991/14 Intézményközi referenciaszám: 2014/0015 (NLE) AELE 6 CH 5 AGRI 60 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS HATÁROZATA a Kiállítás kelte: 2007.06.13. 1. oldal, összesen: 7 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1.A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: Pigmentkoncentrátum vizes Az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány változásai. Támpontok az auditorok értékeléséhez Előadó: Turi Tibor, az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Bemutatkozás 1992 - irányítási rendszerek bevezetése 1994 - auditorképző EU biztonsági Módosítás dátuma: 19 December 2005 Nyomtatás dátuma: 10 Október 2007 EU SDB20990A Oldal: 1 3 Első Stoff-/Zubereitungs-und cég neve Kereskedelmi név: Gyártó: SHERA anyagtechnológia GmbH & KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek eire vonatkozóan Hatályos: 2016.július 1-től 2016. július 1-jén vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek: éves Kamat 22,13 % 24,89 % 24,89 Pénzmosás és fellépés a terrorizmus ellen (változó szabályok) Dr. Király Júlia MNB Budapest, 2007. november 12. MNB szerepe pénzügyi rendszer stabilitása a pénzforgalom szabályozása, zökkenőmentes lebonyolítása PONTSZÁMÍTÁSI KÉRELEM felsőfokú végzettség alapján (alap- és osztatlan képzésre jelentkezőknek) PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Jelentkezői adatok Jelentkező neve: Felvételi azonosító: Születési dátum: Anyja neve: Útmutató a vízumkérő lap kitöltéséhez A vízumkérő lap ( Visa application form of the People s Republic of China, Form V. 2013 ) az egyik legfontosabb dokumentum, amit a kínai vízumra való jelentkezésnél A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉS RENDSZERE Orosz Endre főosztályvezető Központi Szolgáltatási Főigazgatóság Közbeszerzési referens képzés PTE A közbeszerzési törvény előzményei A központosított közbeszerzés 1 11. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez Az éves statisztikai összegezés STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKRŐL A KLASSZIKUS AJÁNLATKÉRŐK VONATKOZÁSÁBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (85) 550-333 Sorszám: 2 Ügyiratszám: 980-8 /2010. 70-12-1/2010. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME Hivatalos név: Fővárosi JELENTKEZÉSI LAP LÓ MEDIÁLTA ÖNISMERETI TRÉNINGPROGRAM 2016. SZEPTEMBER 9-10. PORVA-SZÉPALMAPUSZTA, HOTEL SZÉPALMA ÉS MÉNESBIRTOK Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi Jelentkezési lapot, töltse ki, és A különleges kezelést igénylő egészségügyi (fertőző) veszélyes hulladék szállítása, ártalmatlanítása, a helyi gyűjtéshez és szállításhoz alkalmazott másodlagos gyűjtőedények (konténerek) térítésmentes Oldalszám: 1 Összeállítás dátuma: 07-12-2015 Verziószám: 1 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék neve: Termékkód: VSSK9802 1.2. Az anyag vagy EL TERJESZTÉS Tárgya: strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések módosítása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz Tisztelt Képvisel -testület! A strandi pavilonok bérbeadására kötött szerz dések Kerékpárlabda kvalifikációs szabályzat Érvényesség kezdete: Junior kategória 2016 június 1 Felnőtt kategória 2016 január 1 Tartalom I. Célja... 3 II. Szabályozás... 3 1) A versenyek meghatározása... 3 Készült 2012.10.16.-án az 1907/2006 EK rend. /REACH/ szerint Verzió: 2 Oldal:1/5 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A készítmény felhasználása: 1.3.Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: T 0743-06/3/17 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Középiskolai felvételi eljárás 2015-2016. tanév 1. Középiskolai felvételi eljárás legfontosabb dátumai 2015.11.13. Az Oktatási Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli vizsgát A VÁLTOZÁSOK A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS SZABÁLYOZÁSÁBAN FIGYELEM, MÁR HATÁLYOS! AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RENDELETE A HULLADÉKOK VESZÉLYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár 2015. Szeptember Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: Hatályos: 2016. június 01 -tól/től visszavonásig JELZÁLOGLEVÉL KAMATTÁMOGATÁS MELLETT NYÚJTOTT LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK Magánszemélyek részére Jelzáloglevél kamattámogatás Szusza Ferenc labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 A Szusza Ferenc Stadion labdarúgó sportlétesítmény fejlesztése keretében a Beszerzés tárgya: létesítmény valamint VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. február 12. MKB Bank Zrt. minimum 1.000.000 Euró össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Devizaárfolyam Indexált Euró 1. Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 200.000.000.000 1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Alkalmazás: Gyártó: Forgalmazó: Felelős személy: BRADOLIFE kézfertőtlenítő gél higiénés kézfertőtlenítőszer Florin Vegyipari IV/3. sz. melléklet: HR funkcionális specifikáció 1. A követelménylista céljáról Jelen követelménylista (mint a GOP 2.2. 1 / KMOP 1.2.5 pályázati útmutató melléklete) meghatározza azokat a minimális képességeket EPER E-KATA integráció 1. Összhang a Hivatalban A hivatalban használt szoftverek összekapcsolása, integrálása révén az egyes osztályok, nyilvántartások között egyezőség jön létre. Mit is jelent az integráció? I. Országgyűlés Nemzeti Választási Iroda I. A célok meghatározása, felsorolása A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 76. -a alapján a Nemzeti Választási Iroda folyamatosan Csomagolási segédlet Tartalom 1. Csomagolási alapelvek... 3 2. Gumiabroncs... 4 3. Kerékpár... 5 4. Elektronikai cikkek... 6 5. Fehéráru (csak külön szerződéssel, egyedi díjszabással adható fel)... 7 6. REACH RENDELET, 2010. DECEMBER 1. ELŐTT MÁSFÉL HÓNAPPAL A HATÓSÁGOK FELKÉSZÜLÉSE AZ ELSŐ REGISZTRÁCIÓS HATÁRIDŐRE dr. Csengődy Krisztina OKBI, REACH Nemzeti Kompetens Hatóság Osztály Magyar Vegyipari Szövetség, 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Solvocid 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Kórházi 1998D0437 HU 02.08.2001 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1998. június 30.) az építési 1/5 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1.Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Kávé- és teafőző, vízmelegítő, DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas Érettségi 2015/2016 tanév tavasz Jogszabályváltozások Dr. Kun Ágnes osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztály 2016. április 19. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának Belépési útmutató a MIAG weboldalra www.miag.com Classification level: Public MEMBER OF METRO GROUP 1 Tartalom 1. Fontos tudnivaló p. 3 2. Bejelentkezés a www.miag.com weboldalra p. 4-5 3. E-mail cím regisztrálása 1 4. NAPIREND Ügyiratszám: /2011. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. december...-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Monoszló Község Önkormányzatának 2012. évi munkaterve Iktatószám: Tárgy: SO/001/00202-0015/2016 Elsőfokú bírságot és kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7-8., adószáma: 13958147-2-44.) A munkahelyvédelmi akcióterv adókedvezményei Elıadó: Ferenczi Szilvia Hatály, a kedvezmények típusai, alanyai, alapja: A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítására az Országgyőlés elfogadta Tájékoztató a hirdetmény módosításáról - Adásvételi keretmegállapodás bitumenemulzió beszerzése tárgyában Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/112 Beszerzés tárgya: Adásvételi keretmegállapodás bitumenemulzió A magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan a magánszemélyek részére vezetett Classic, a Online, a, a Plusz, valamint a magánszemélyek kártyafedezeti típusú, korlátozott rendeltetéső A Bank Zrt. (1027 Budapest, SZÁMLÁZÓ PROGRAMOK BEJELENTÉSE Varga-Biller Katalin Adótanácsadók Egyesülete jegyzet JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 23/20014. (VI.30.) NGM rendelet (továbbiakban R.) MK 89. szám Hatály: 2014. július 1. Bejelentési Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: a "Közalkalmazottak Erste MobilBank Felhasználói kézikönyv Tartalom 1. Az Erste MobilBank alkalmazásról... 2 2. Felhasználási feltételek... 3 2.2. Ügyfélkör... 3 3. Az alkalmazás letöltése és használata... 4 3.1. Alkalmazás Készült az 1907/2006 EK rend. /REACH/ szerint 2012.10.17.-én 3. verzió Oldal:1/6 1. Termék neve 1.1.Kereskedelmi elnevezés: 1.2.A termék felhasználása: Textil anyagokból folt eltávolítására 1.3.Gyártó Isaszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet kizárólag Isaszeg közigazgatási területén működő intézmények, közösségek számára, nyári szabadidős programok támogatására. A pályázatnak tartalmaznia kell: K&H kommunikációs verseny 2016/2017 tanév 1 1. versenykiírás A K&H Bank versenyfelhívása felsőoktatásban állami finanszírozásban vagy önköltséges formában kommunikációt (beleértve a marketingkommunikációt J A V A S L A T az óvodai intézményekben 2015/2016-os nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására Ózd, 2015. június 24. Előterjesztő: Előkészítő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je t 9 ' l '1-. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbánya környezetének szépítéséről szóló 4/2014. (II. 24.) önkormányzati L 19/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.1.21. A BIZOTTSÁG 93/2005/EK RENDELETE (2005. január 19.) 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a halakból származó állati melléktermékek feldolgozása Emőd Nagyközség Képviselő-testületének 6/1999. /IV.21./ sz. R E N D E L E T E az első lakáshoz jutók helyi támogatásáról 1.. A támogatásban részesíthetők köre /1/ Az önkormányzat által nyújtott helyi támogatásra KÉ-2677/2015 iktatószámú hirdetmény visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/32 1 Beszerzés tárgya: A szerződés meghatározása: megbízási szerződés(ek) 4 felnőttképzés megtartására. A szerződés(ek) Felhasználói kézikönyv Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG- VP) Kötelezettség átadási kérelem elektronikus kitöltés és benyújtás 2016. Verzió 01. 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete 2000 db speciális komposztláda, 0,3 m3 térfogatú Közbeszerzési Értesítő száma: 2005/13 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés; Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (14-es minta) ÚTMUTATÓ A KONTROLL ADATSZOLGÁLTATÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ (2012-TŐL) A 2006-2010. évre vonatkozó, régebbi adatszolgáltatások esetében az adatszolgáltatás menete a mostanitól eltérő, a benyújtáshoz különböző 2010_MEGF_NYILATK CORVUS Telecom Kft. Deák Bertalan ügyfélszolgálat vezető Készült: 2011.01.10. PROXYNET Internet szolgáltatás belső méréseken és ellenőrzéseken alapuló minőség és szolgáltatás, megfelelőség HIRDETMÉNY KONDÍCIÓS LISTÁK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS VÁLTOZÁSÁRÓL I. A módosítással érintett kondíciós listák és ügyféltájékoztatók A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám.: 161-06 A munkaeszközök, munkafolyamatok és az egyéni védőeszközök egészséget nem veszélyeztető és biztonságos alkalmazásával kapcsolatos A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése című (VP2-4.1.1.4-16 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az 2016. JANUÁR 1-TŐL ÉRVÉNYES MÓDOSÍTÁSOK A DR. NONA INTERNATIONAL TÁRSASÁG MARKETING TERVÉBEN 1. 2016.01.01-től megszűnik: kezelési költség éves díj (800,- Ft) Konzultánsi bónusz Direktori bónusz 2. 2016.01.01-től Áruszállítási keret-megállapodás ELMŰ Hálózati Kft. - ÉMÁSZ Hálózati Kft. 126kV/ középfeszültségű nagytranszformátorok beszerzése. (2016/214)tárgyú közbeszerzési eljárás visszavonása. Közbeszerzési Értesítő Kibocsátási dátum: 12/01/2015 Felülvizsgálat dátuma: 12/01/2015 : Verzió: 3.1 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Az anyag/készítmény Módosító hirdetmény - Központi szerverek beszerzése tárgyban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Adásvételi szerződés központi szerverek beszerzésére. Ajánlatkérő az általa használt informatikai infrastruktúra Tárgy: Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület előfinanszírozási kérelme Előkészítette: Gál András osztályvezető Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14 Döntéshozatal módja: A Nemzeti Kommunikációs Hivatal Útmutatója a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendeletben A WEBES FELÜLET HASZNÁLATA Munkáltatói oldalról Fejér Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Székesfehérvár 2011. A webes felület célja: Egy adatbázis segítségével, magas szintű szűrési paraméterek Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: 2016. május 01-től 2016. május 31-ig Igényelhető kölcsönök Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsön Termék Reklámadó 2015.évi változások PáricsiZoltán Reklámadó - törvényi áttekintés A reklámadó magyarországi bevezetése, változások hatályba lépése 2014.06.11.-én a parlament megszavazta a 2014.évi XXII. törvényt Bankközi Klíring Rendszer kiegészítő és kapcsolódó szolgáltatásai irányadó díjai A szabályzat 6 számozott oldalt tartalmaz Hatályos: 2014. január 1-től A Bankközi Klíring Rendszer KIEGÉSZÍTŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ Feladatok a 2012/27/EU irányelv átültetésével kapcsolatban energetikai auditok Hevesi Zoltán Ajtony helyettes államtitkár Irányítási rendszerek, auditok: milyen hasznunk lehet az ISO szabványok változásaiból? IGÉNYLŐLAP AZ ELŐFIZETŐI-HOZZÁFÉRÉSI PONT FÖLDRAJZI HELYÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRA ÁTHELYEZÉS Szolgáltató: Magyar Telekom Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Adószám: 10773381-2-44 Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041928 Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2008. február 26. (OR. en) 2006/0287 (COD) PE-CONS 3648/2/07 REV 2 ENV 447 ENT 104 CODEC 899 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT Magyar Elektrotechnikai Egyesület Különleges villámvédelmi problémák robbanásveszélyes környezetben Kusnyár Tibor BEMUTATKOZÁS Kusnyár Tibor ROBEX Irányítástechnikai Kft. Villám- és túlfeszültség-védelem#Contact US #Terms of Use #Privacy Policy #Earnings Disclaimer